Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

3 (üç) sözleşmeli personel alınacaktır.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak. İstihdam edilmek ve tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan \"Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar\" m Ek Madde-2/b Fıkrasına göre aşağıda belirtilen Unvanlarda toplam 3 (üç) sözleşmeli personel alınacaktır.

Unvan Adedi Aranan Nitelikler

HEMŞİRE 2 Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmederi veya Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak. Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu veya Sağlık Teknikerliği önlisans programından mezun olmak. Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Ebelik-Hemşıreiik veya Sağlık Memurluğu alanlarından birinden mezun olmak.

DİYETİSYEN 1 Beslenme ve Diyetetik Lisans programından mezunu olmak.

L BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere , ağır hapis veyahut 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve İstihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma. Devlet sırlarım açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

4- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

5- Erkek Adaylar İçin Muvazzaf Askerlik Hizmetini Yapmış veya Muaf olmak,

6- 657 Saydı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı üe görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile Özürlü bulunmamak:,

7- Arandan nitelikler bölümünde belirlenen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak,

8- Adayların bu sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme S mavi (2010-KPSS Lisans) veya 28 Kasım 2010 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (2010-KPSS Oılaöğretim/Önlisans) girmiş olmaları gerekir. Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır.

9- Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşım doldurmuş olanlar, göreve başlaulmayacaktır.

10- 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca herhangi bir kamu kurumu tarafından daha önce istihdam edilenlerden, Hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarüıiııden itibaren bir yıl geçmedikçe Üniversitemiz sözleşmeli personel pozisyonlarına İstihdam edilemeyeceğinden, bu kişilerin başvurulan dikkate alınmayacaktır.

II. BAŞVURU:

Adayların bu ilanın gazetede yayını tarihinden itibaren 15 gün içerisinde

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2- Diploma fotokopisi,

3- KPSS (B) grubu puanını gösteren belge fotokopisi ,

4- 1 adet fotoğraf ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığından temin edilecek Başvuru Formunu doldurarak Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi, başvuru süresi bitiminden 5 (beş) iş günü içerisinde www.ibu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Değerlendirme öncelikle Öğrenim Durumu ardından ilgili KPSS (B) grubu puan sırasına göre yapdacaktır. Her kadronun İki katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuran olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilanda tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim eüneleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar, haki arını kaybederler.


Düşük
 
Yüksek Toplam 1 oy
Henüz yorum yazılmadı!