Gelibolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Sözleşmeli Personel Alınacaktır.

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ Şartları tutan adaylar arasından sınav ile 1 adet sözleşmeli Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alınacaktır.
ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA 1 ADET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI
Gelibolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 02.08.2006 tarih ve 2006/4 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen \"Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar\" ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından sınav ile 1 adet sözleşmeli Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alınacaktır.

ARANAN NİTELİKLER


İşin Süresi: Daimi,Belirsiz Süreli Sözleşmeli ( 6 Ay Deneme Süreli)
İstenilen İşgücü Sayısı: 1 (bir)

Personelin Niteliği/Ünvanı: Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi
1-GENEL ŞARTLAR :

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.
3-18 yaşını bitirmiş olmak.
4-Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere,ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
5- 2010 yılından bu yana yapılan ÖSYM / KPSSP3 sınavların birinden puan türüne göre en az 60 puan almış olmak.
6-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
7-Adli sicil kaydı bulunmamak.
8-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.
9- Sınavlarda başarılı olduğu takdirde Gelibolu İlçesinde ikamet etmeyi kabul ve yazılı taahhüt etmek,


2- ÖZEL ŞARTLAR :
1-) Eğitim Durumu: Üniversitelerin Sosyal Hizmetler Bölümü, Sosyoloji,Psikoloji,Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık , Halkla İlişkiler, Kamu Yönetimi,Hukuk,Ekonomi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Muhasebe , Maliye, İşletme, İktisat Bölümü veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık Lisans bölümlerinden/programlarından mezun olmak.
2-Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak veya askerlikten muaf olmak.
3-Sınava son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
4-Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi kadrosu ile göreve başlayan kişi ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden , en az 5 yıl süre ile Vakfımızda çalışmak zorunda olduğunu taahhüt etmek,
3-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:
Aşağıda istenen belgelerin en geç 27.01.2012 tarihi mesai bitimine kadar Gelibolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edilmesi gerekmektedir. Sınavda başarılı olan adaylardan istenilen belgelerin asılları bizzat istenecek , fotokopilerin aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra iade edilecektir.
1-Sınava başvurmak istediğine dair dilekçe ve kısaca özgeçmişi
2-Diploma veya mezuniyet belgelerinin fotokopi birer sureti (kazanandan aslı)
3-Nüfus cüzdanı fotokopisi
4- 2010 yılı KPSS P3 sınav sonuç belgesi fotokopisi veya internet çıktısı,
5-2 adet vesikalık fotoğraf ( Son 3 ay içinde çekilmiş)
6-Sabıka kaydı aslı
7-Askerlik terhis belgesi aslı veya sureti / Askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı veya sureti
8-Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir)
9-Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi.
10-Eksik belge veya niteliklere uygun olmadığı halde başvuranlar hakkında işlem yapılmayacaktır. Sınavla ilgili sınav sonuç belgelerinde veya basılı formlarda silinti veya kazıntı yoluyla yada teknoloji kullanılarak değişiklik tahrifat yapıldığı belirlenmesi durumunda ilgililer hakkında yasal işlem yapılacaktır.
4-SINAVA BAŞVURU VE SINAV ESASLARINA İLİŞKİN BİLGİLER:
1- Başvuruda bulunacak adaylar yukarıda sayılan belgeler ile birlikte 04.01.2012 tarihinde başlamak üzere şahsen (elden) veya posta yoluyla ( iadeli taahhütlü) 27/01/2012 tarihi saat 17.00\'a kadar Gelibolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı\'na yapacaklardır. Bu tarihten sonra yada eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2-İstenilen şartları taşıyan adaylara , sınav giriş belgesi hazırlanıp bizzat adaylara elden verilecektir. Kurulan komisyon tarafından 30/01/2011 tarihinde saat 14:00’da çoktan seçmeli test usulü ile yazılı sınava tabi tutulacaklardır.
SINAVA GİRİŞ: Adaylar sınava giriş belgesinin yanında, T.C kimlik belgesi veya T.C’li pasaport belgesinin biri ile sınava alınacaktır.
Sınav: İlçemiz Endüstri Meslek Lisesi toplantı salonunda yapılacaktır.
Yazılı Sınav sonuçlarına itiraz: Yazılı sonuçlar açıklandığı tarihten itibaren 2 iş günüdür.

3- 03.05.2002 tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Görevlilerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında genel yönetmenliğin: 17. maddesi hükümlerine istinaden başvuruda bulunan tüm adaylardan KPSS P3’den en yüksek puandan başlamak üzere 20 aday şartları taşıyanlardan yazılı sınava kabul edilecektir
.
Yazılı ve sözlü sınavdan başarılı olabilmek için en az 100 tam puan üzerinden 70 puan alınması gerekmektedir.
Sözlü sınava : sözlü sınava, yazılı sınavı kazanan adaylardan puan sıralamasına göre en yüksek puandan başlamak üzere 3 kişi çağrılacaktır.
İLAN: Şartları taşıyan yazılı sınava katılacak adaylar ve sözlü sınava girecek adaylar Hükümet Konağı İlan Panosunda adaylara ilan edilecektir. Bu ilan adaylara ve 3. Kişilere tebliğat mahiyetinde olup; ayrıca bildirim yükümlülüğümüz yoktur
5- SINAV KONULARI :
Yazılı Sınav Konuları :
*Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Konularına Giriş : 15 Soru
*5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile ilgili 5 soru
*Atatürk İlke ve İnkılapları : 10 soru
*Türk Dili 10 soru
*Genel Kültür 10 soru olmak üzere, toplam 50 soru sorulacaktır. Her soru 2 puan değerindedir.

6-SÖZLÜ SINAVIN ESASLARI :
Mülakata katılan adayın:
a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,
b) Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe veya göreve uygunluğunun,
c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının,
ç) Genel yetenek ve genel kültürünün,
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının değerlendirilmesi ile ilgili hususların puanlanması suretiyle aritmetik ortalaması alınır.
4-Yazılı sınavda puan sıralamasına göre başarılı olan ilk 3 kişi 02.02.2012 tarihinde Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından tespit ve görevlendirilecek komisyon tarafından saat 14.00\'da sözlü mülakat Hükümet Konağı Vakıf Toplantı Salonunda yapılacak olup, en yüksek puanı alan kişi asıl sınavı kazanmış sayılacak, diğer 2 kişi ise yedek sayılacaktır.
Yazılı Sınava İtiraz : Yazılı sınav sonucu ilan edildiği tarihten itibaren 2 iş günüdür.
Sözlü Mülakat Sınavına İtiraz: Sözlü mülakatın açıklandığı tarihten itibaren 2 iş günüdür.
Yazılı ve Sözlü sınavlara itiraz: Gelibolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına yapılacaktır.

5- İşe alınacak personele Fon Kurulunun 02/08/2006 tarihli ve 2006/4 sayılı Kararına istinaden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasların eki EK- ( I ) sayılı cetvelde belirlenen taban ve tavan ücret arasında Mütevelli Heyet kararıyla belirlenecek tutar verilecektir.(Taban 1.344,00 - Tavan 1.748,00 TL arası )
6- Asil kazanan aday yetkili makam onayından sonra kendisine yapılacak tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde görevine başlayacaktır. Başlamadığı takdirde ataması yetkili organ kararıyla hiçbir idari ve adli işleme gerek kalmadan iptal edilecek olup; yerine 1. yedek göreve başlatılacaktır.

Müracaat yeri ve iletişim bilgileri:
Müracaat yeri :Gelibolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı /Hükümet Konağı Gelibolu/Çanakkale
Tel: 0 286 566 0385
Fax : 0 286 566 6404
e-posta :geliboluvakfi@ttmail.com
İnternet Ulaşım Adresi: www.gelibolukaymakamligi.com
Vakıf Mütevelli Heyeti’nin Personel Alınmasına Dair
Karar Nosu : 29.12.2011 tarih ve 48.8


İLANEN DUYURULUR 04/01/2012

SINAV ESASLARI :

Kararda: sınav komisyonu ve başkanı yazılacak.( belirlemenin yapılması)

Yerel Gazete de ilan (Duyuru Amaçlı)
3 belde + Belediye İlanın gönderilmesi,
İl ve İlçe Vakfına ilan gönderilir,
Hükümet Konağı

Gönderen: bsozer

Sizden Gelenler
Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!