Eğitim-Bir-Sen : Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Tekliflerimizi Bakanlığa Sunduk

Eğitim-Bir-Sen : 16/12/2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete’de yayım- lanan Yönetici ve Öğret- menlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’da değişiklik yapılmasına dair tekliflerimizi Milli Eğitim Bakanlığı’na ilettik.


YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARARDA YAPILMASINI TALEP ETTİĞİMİZ DEĞİŞİKLİKLER

 

1- Öğretmenlerin sevkli oldukları süreler ile hafta içi mesai saatlerine denk gelen resmî tatil, dini bayramlar ve kar tatili gibi her bir gün için 7 saat ek ders ücreti kesilmektedir. Örneğin; haftada 30 saat derse giren bir sınıf öğretmeninin, bir gün sevk alıp derse girmediği için, 7 saatlik ek ders ücreti kesilmektedir. Oysa 16.12.2009 tarihinden önceki düzenlemede ders dağılımları aylık karşılığı ve ücret karşılığı 3’er saat olacak şekilde günlük ders saatleri aylık karşılığı ve ek ders ücreti karşılığı olmak üzere iki bölümde değerlendirilmekteydi. Öğretmenlerin sevkli, izinli olduğu günler ile tatil günleri için sadece ücret karşılığı olarak belirlenen ek ders ücreti kesilmekteydi. Bakanlığın bu konuda, 16.12.2006 tarihinden önceki uygulamaya dönerek, öğretmenlerin sevkli ve izinli olduğu süreler ile resmi ve dini bayram günlerinde ek ders ücretinin kesilmemesi, ek ders ücretlerinin maaş ve aylık karşılığı olmak üzere ayrı ayrı değerlendirilme yapılacak şekilde değiştirilmesi,

 

2- Yöneticiler için öngörülen 6 saat derse girme zorunluluğunun kaldırılmasına yönelik olarak 439 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesinde yer alan “haftada 6 saat” ibaresinin eskide olduğu gibi “haftada 6 saate kadar” şeklinde düzenlenerek,

Kararın 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan, “Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları haftada 6 saat ders okutmakla yükümlüdürler” ibaresinin “haftada 6 saate kadar ders okutmakla yükümlüdürler” olarak değiştirilmesi,

 

3- Kararın 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan, “haftada 18 saat” ibaresinin “haftada 15 saat” olarak, (ç) bendinde yer alan, “haftada 20 saat” ibaresinin “haftada 15 saat” olarak düzenlenerek,

Okul öncesi öğretmenleri, sınıf öğretmenleri, atölye ve laboratuar öğretmenlerinin aylık karşılığı okutmak zorunda oldukları ders saati sayısının 15 saate indirilmesi

 

4- Kararın 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin son paragrafında yer alan; “Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir” ibaresinin, “Bu yükümlülük alanlarında ders okutmak suretiyle yerine getirilir” şeklinde değiştirilerek,

Alan dışında girilen dersler için aylık karşılığı ders saati ile ilişkilendirilmeksizin ek ders ücreti ödenmesi,

 

5- Kararın 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan, “iki haftayı geçmemek üzere” ibaresinin madde metninden çıkarılarak,

Her yıl eğitim öğretim yılı başında ve sonunda yapılan mesleki çalışmalardaki süre sınırının kaldırılması ve ilgili mevzuatı çerçevesinde öğretmenlere çalışmaya katıldıkları sürece ücret ödenmesi,

6- Kararın 7’nci maddesine, “Bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerine hafta içi mesai saatleri dışında, cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde kursiyer olarak katılanlara eğitimleri süresince her bir ders saati için ayrıca ek ders ücreti ödenir” şeklinde bir fıkranın eklenerek,

Mesai saatleri dışında veya hafta sonlarında kurumca düzenlenen veya kurumca katılması talep edilen hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerine katıldığı halde ek ders ücreti alamayan personele ek ders ücreti ödenmesi,

 

7- Kararın 8’inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan, “anılan günler için 2 saat ek ders ücreti ödenir” ibaresinin,  “anılan günler için 6 saat ek ders ücreti ödenir” şeklinde değiştirilerek, yetiştirme, okuma yazma ve uyum kursları sebebiyle cumartesi ve pazar günleri okulda bulunmak zorunda olan yöneticilere bu görevleri karşılığında makul bir ücret ödenmesi,

 

8- Kararın 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan, “ders yılı süresince” ibaresinin madde metninden çıkarılarak,

Ek ders ücretinin ödenmesinde Rehber öğretmenler için öngörülen ders yılı sınırlamasının kaldırılması ve görevin fiilen yapıldığı sürece ek ders ücretinin ödenmesinin sağlanması,

 

9- Kararın 10. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine araştırmacı ve sosyal çalışmacı ibarelerinin eklenmesi, aynı fıkranın (c) bendinin 2’nci alt bendinde yer alan, “Yatılı ve pansiyonlu okulların müdür ve müdür başyardımcılarının haftada 30 saati” ibaresinin, “Yatılı ve pansiyonlu okulların müdür, müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarının haftada 30 saati” şeklinde değiştirilerek,

Yatılı ve pansiyonlu eğitim kurumlarında görev yapan eğitim kurumu yöneticilerine (unvan farkı gözetilmeksizin) aynı miktarda ek ders ücreti ödenmesi,

 

           

10- Kararın 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindin birinci alt bendinde yer alan, “Tam gün tam yıl eğitim yapılan okul ve kurum müdür ve müdür başyardımcılarının, bu eğitimin fiilen yapıldığı süre ile sınırlı olmak üzere, haftada 30 saati” ibaresinin, “Tam gün tam yıl eğitim yapılan okul ve kurum müdür, müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarının, bu eğitimin fiilen yapıldığı süre ile sınırlı olmak üzere, haftada 30 saati” şeklinde değiştirilerek,

Tam gün tam yıl eğitim ve öğretim yapan kurumlarda görevli müdür yardımcılarına ödenen ek ders ücretinin müdür ve müdür başyardımcısına ödenen ek ders ücreti kadar olmasının sağlanması,

 

11- Kararın 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan, “haftada 15 saati” ibaresinin “haftada 30 saati” şeklinde değiştirilmesi ve ek birinci maddenin yürürlükten kaldırılarak,

Milli Eğitim Bakanlığı emrinde görev yapan eğitim müfettişleri, İl, İlçe, Milli Eğitim müdürleri ile merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında görev yapan şube müdürleri, uzmanlar ve şeflerin ek ders ücretlerinin en az 30 saate çıkarılması,

 

12- Kararın 11’nci maddesinin birinci fıkrasının yer alan, “3 saati” ibaresinin “5 saati” olarak, “10 saat” ibaresinin ise “6 saat” olarak değiştirilerek,

Hazırlık ve planlama görevi karşılığında ödenen ek ders ücretinin her 6 saat ders görevi için 1 saat ek ders ücreti öngörülerek haftada 5 saate kadar ek ders ücreti ödenmesinin sağlanması,

 

13- Kararın 12’nci maddesinin birinci fıkrasının sonunda yer alan, “…her bir sınav komisyon üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için 5 saat ek ders ücreti ödenir.” ibaresinin “…her bir sınav komisyon üyeliği için 8 her bir sınav gözcülüğü için 6 saat ek ders ücreti ödenir.” şeklinde değiştirilmesi ve ikinci fıkranın (a) bendinin “Bir öğretim yılında bir kişiye 12’den fazla sınav komisyon üyeliği ve 15’ten fazla sınav gözcülüğü görevleri” ibaresinin madde metninden tamamen çıkarılarak,

Sınav görevine dayalı ek ders ücreti ödenmesine yönelik görevlendirme sayısındaki sınırlandırmanın kaldırılması ve sınav komisyon üyeliğinin daha zahmetli ve uzun sürmesi nedeniyle sınav komisyon üyeliğine daha fazla ücret ödenmesi,

 

14- Kararın 13’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “4 saat” ibaresinin “6 saat” olarak değiştirilmesi ve bu ücretin gece ücreti üzerinden ödenmesi, yine Kararın 13’üncü maddesinin ikinci fıkrasının “Vekâleten atananlar dâhil yöneticilere, ek ders ücreti karşılığı belleticilik görevi verilmez.” madde metninden tamamen çıkarılarak,

 Bu eğitim kurumlarında görev yapan Formatör öğretmenler dahil olmak üzere tüm öğretmen ve yöneticilerin istekleri dikkate alınarak belleticilik görevlerini yapabilmeleri ve bu görevleri karşılığında gece ücreti üzerinden ek ders ücretinden yararlandırılmaları,

 

15- Kararın 14. maddesine “Devlet Kitapları Döner İşletmesi Müdürlüğü” ibaresi eklenerek devlet kitapları Döner sermaye işletmesi müdürlüğü yöneticilerine ek ders ücretlerinin verilmesi,

 

            16- Kararın 16’ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan; milli bayramlar ibaresinden sonra gelmek üzere “dini bayramlar,  resmi tatiller ile Bakanlık ve Valiliklerce yapılan tatiller” ibaresinin eklenerek,

Millî Bayramlarda tatil edilen günler için ödenen ek ders ücretinin resmi tatil ve dinî bayramlarda tatil edilen günlerde de ödenmesi,

 

17- Kararın 17’nci maddesinde yer alan, “…Ancak, bir ders yılında bu kapsamda ödenecek toplam ek ders saati sayısı, okulun bir ders yılındaki toplam ders saati sayısının %5’ini geçemez” ibaresi ile ikinci fıkrasının madde metninden tamamen çıkarılarak,

Ders dışı eğitim çalışmalarındaki egzersiz saatlerine konulan %5’lik sınırın kaldırılması ve yöneticilere de ders dışı egzersiz çalışma yapabilme imkânının sağlanması,

 

18- Rapor veya izinli olunmasına bağlı olarak ders görevinin yerine getirilememesi ya da çeşitli nedenlere dayalı olarak öğretime ara verilmesine bağlı olarak yerine getirilmeyen ders görevlerinin bütünün ek ders ücretinden düşülmesine neden olan hükümde değişiklik yapılması ve sevkli ve raporluluk bakımından gün sınırının da kaldırılarak daha önceki düzenlemede öngörülen uygulamaya işlerlik kazandırılması,

 

 

19- Karara, “ikili öğretim yapan eğitim kurumu yöneticilerine haftada 10 saat daha ek ders ücreti ödenir” şeklinde bir ek madde eklenerek, 

İkili öğretim yapan eğitim kurumlarında görevli yöneticilere fazla çalışmaları karşılığı ücret ödenmesinin sağlanması,

 

20- Taşımalı okullarda görevli okul müdürlerine 25, müdür yardımcılarına 22, öğretmenlere ise okulda nöbetçi oldukları gün için 3 saat daha ek ders ücreti ödenmesi,

 

21- Kararın 16’ncı maddesine, “Geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere ödenecek ek ders ücreti asil kadroları için öngörülen ek ders ücretinden az olamaz” şeklinde bir fıkra eklenerek,

Geçici olarak görevlendirilen eğitim kurumu yöneticileri ile öğretmenlerin bu geçici görevlendirmeleri nedeniyle mağduriyetlerinin önüne geçilmesi,

 

22- Kararın 6’ncı maddesinin beşinci fıkrasının, “Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri dahil olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında sınıf veya şube sorumluluğu verilen öğretmenlere bu sınıf veya şubedeki öğrencilerin sağlık, sosyal ve kişilik hizmetleri ile diğer iş ve işlemlerine yönelik görevleri karşılığında haftada 2 saat, eğitsel kol ve sosyal kulüp faaliyetlerinde görev alan öğretmenlere ise bu faaliyetleri karşılığında haftada 2 saat ek ders ücreti ödenir. Bu dersler ders dağıtım çizelgesinde ‘Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri’ adıyla gösterilir ve haftada azami okutabilecekleri ek ders saatleri ile ilişkilendirilmez” şeklinde değiştirilerek, okul öncesi ve sınıf öğretmenlerine de öğrenci sosyal kişilik hizmetleri kapsamında ek ders ücreti ödenmesinin sağlaması,

 

            23- Rehberlik ve Araştırma merkezleri ile özel eğitim okul ve kurumlarında görev yapan engellilere, sınıf öğretmenlerinin ek ders ücretlerinin bu kurumda görev yapan rehber öğretmenlerde olduğu gibi, 18 saat üzerinden ödenmesinin sağlanması,

 

24-İlköğretim Okulu ve Lise müdürlerinin ek ders ücretlerinin 25 saate, müdür yardımcılarının ise 22 saate çıkarılması,

 

25- Müdür yetkili öğretmenlerin yarıyıl ve yaz tatillerinde haftalık ek ders ücretlerinin 15 saate, eğitim-öğretimin devam ettiği zamanlarda ise haftalık ders ücretinin 20 saate çıkarılması,

 

26- Bilim ve Sanat merkezlerinde uygulanan tanılama testlerinde görevlendirilen öğretmenlere her bir sınav komisyon üyeliği ve gözcülüğü için 6’şar saat ek ders ücreti ödenmesi,


            27- Bilim ve Sanat merkezlerinde çalışan öğretmenlere haftalık 20 saat ek ders ücreti ödenmesi,

 

            28- Birleştirilmiş sınıf okutan öğretmenlere haftalık 5 saat ilave ek ders ücret ödenmesi,

29- Alan yönüyle bir ayırım yapılmaksızın yüksek lisans derecesi alanlara %25 doktora derecesi alanlara %40 artırımlı olarak ek ders ücreti ödenmesinin sağlanmasına yönelik olarak 657 sayılı Kanun’un 176’ncı maddesinde değişiklik yapılması,

 

30- Sağlık Meslek Lisesi meslek dersleri öğretmenlerine, Endüstri Meslek liselerinde görev yapan meslek dersleri öğretmenlerinin aldıkları ek ders ücreti kadar ek ders ücretinin ödenmesi,

 

            31- Öğretmen evleri yönetici ücretlerinin haftalık 30 saat olarak belirlenmesi,

 

            32- Sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretlerinden SGK priminin kesilmemesi,

 

            33- 18. Milli Eğitim Şurası’nda alınan karar doğrultusunda ek ders ücretlerinin net 12 TL’ye çıkarılması,

           

yönünde Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda düzenleme yapılmasını talep etmekteyiz.

 

Ayrıca ek ders ücretlerinin vergi matrahı dışında kalması yönünde bir düzenleme yapılması; Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan memurlara çeşitli adlar altında ek ödemeler yapılmaktadır. Kamuda görev yapan memurlara yapılan bu ek ödemeler damga vergisi hariç hiçbir kesintiye tabi tutulmadan doğrudan memurlara ödenmektedir. Örneğin Sağlık Bakanlığı’nda görev yapmakta olan herhangi bir sağlık çalışanının “döner sermaye” adı altında yararlandırılmış olduğu ücret damga vergisi hariç hiçbir kesintiye tabi tutulmamaktadır. Ancak Millî Eğitim Bakanlığı’nda görev yapmakta olan ve ek ders ücretinden yararlandırılan personelin almış olduğu ek ders ücretleri damga vergisinin yanı sıra gelir vergisinin birinci dilimi olan %15 oranında gelir vergisine tabi tutulmaktadır. Bu durum, kamuda görev yapmakta olan memurlar arasında çalışma barışını olumsuz yönde etkilemekte ve eşit işe eşit ücret politikasının temel ilkelerine aykırı düşmektedir. Ayrıca ek ders ücretlerinin gelir vergisi kapsamında değerlendirilmesi ek ders ücretinden yararlandırılan personelin vergi matrahının Temmuz ve Ağustos aylarında vergi diliminin ikinci dilimi olan %20’lik kısmına girmesi nedeniyle Temmuz ayında yapılan maaş artışını da alıp götürdüğü gibi, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurların yıl boyunca %15 oranında gelir vergisi ödemekte iken Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarının yılın ilk altı ayında %15, ikinci altı ayında ise %20 oranında gelir vergisine tabi tutulmasına neden olmaktadır.

 

Durum bu kadar açık ve netken, Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarının yararlandırılmış oldukları ek ders ücretinden alınan gelir vergisinin, diğer kurumlarda görev yapan memurlara yapılan ödemelerde olduğu gibi düzenlenmesi gereklilik arz etmektedir. Söz konusu yapılacak düzenlemenin halen değişiklik çalışmaları devam eden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 176’ncı maddesine, “Bu madde kapsamında ödenecek ek ders ücretleri damga vergisi hariç hiçbir kesintiye tabi tutulmaz” şeklinde eklenecek bir fıkra ile çözüme kavuşturulması mümkündür.Düşük
 
Yüksek Toplam 2 oy
Misafir tarafından; 31-12-2010 00:31 tarihinde yazıldı...
 
biz zaten ek ders üzerine çalışıyoruz en çok haksızlık bize oluyor hastalığımızı bile rahat rahat atlatamıyoruz çünkü maaş kesilmesin diye hasta hasta biran önce işe gidiyoruz aslında herkez gibi bizimde 30gün maaşlı iznimiz olmalı bu konuyada değinmenizi istiyoruz üçretli öğretmenler olarak...