Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı
8 (sekiz) Yatırım Destek Ofisi Uzmanı alımı yapılacaktır.

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ, Malatya ,Tunceli) hizmet veren Fırat Kalkınma Ajansı’na (FKA), 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un 18 inci maddesi ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; takım çalışmasına yatkın, iletişim becerisine sahip, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan kişiler arasından 8 (sekiz) Yatırım Destek Ofisi Uzmanı alımı yapılacaktır.

Fırat Kalkınma Ajansı’nın merkezi Malatya ili olup, Ajans’ın faaliyet alanını Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illeri oluşturmaktadır. Sınavda başarılı olanlar, bu illerden, Ajans’ın uygun göreceği herhangi birinde çalışacaktır.

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ:

12/ 03/2012

SON BAŞVURU TARİHİ:

30/ 03/2012

SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN İLANI:

06/ 04/2012

SÖZLÜ YARIŞMA SINAVI TARİHİ:

12-13/ 04/2012

BAŞVURU YERİ:

Turgut Özal Mah. Ankara Cad. No:139 44090/ MALATYA Tel: (422) 212 87 98-99 Faks:(422) 212 87 97

ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Adayların aşağıda belirtilen genel şartlar ile birlikte özel şartları da taşımaları gerekmektedir.

1. GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Erkek adaylar için, askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş ya da en az 6 (altı) ay süre ile askerlik hizmetinin tecil edilmiş olması durumlarından herhangi birinde bulunmak,

e) Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

2. ÖZEL ŞARTLAR

2.1. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar

a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlik süresi dolmamış uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarda ( TOEFL, IELTS) ÖSYM Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosuna göre KPDS 70 ve üzeri denklikte puan almış olmak,

c) KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 10-11 Temmuz 2010 veya 09-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak,

ALAN

KPSS

PUAN TÜRÜ

TABAN PUANI

Hukuk

KPSS P3, P11,veya P20

80

İktisat

KPSS P3, P9, P18, P22, P27, P28 veya P98

80

Maliye

KPSS P3, P24, P35, P41, P43, P49, P52 veya P76

80

İşletme

KPSS P3, P16, P19 P23, P27, P29, P99 veya P116

80

Kamu Yönetimi

KPSS P3, P30 veya P37

80

Uluslararası İlişkiler

KPSS P3, P33, P36 veya P112

80

İstatistik

KPSS P3, P25, P75 veya P111

80

Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler

KPSS P3, P14 veya P48

80

Matematik

KPSS P3, P4 veya P 5

80

Sosyoloji

KPSS P3, P4 veya P5

80

Şehir ve Bölge Planlama

KPSS P3, P4 veya P5

80

Mimarlık/Mühendislik

KPSS P1,P2,P3, P4 veya P5

80

2.2. KPSS’ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar

a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlik süresi dolmamış uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarda ( TOEFL, IELTS) ÖSYM Yabancı Dil Eşdeğerlilik Tablosuna göre KPDS 70 ve üzeri denklikte puan almış olmak,

c) Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;

§ Planlama, Programlama,

§ Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,

§ Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,

§ İzleme ve Değerlendirme,

§ Tanıtım, Danışmanlık,

§ Şehircilik ve Çevre,

§ Araştırma-Geliştirme,

§ Bilgi ve İletişim Teknolojileri,

§ Finansman,

§ İnsan Kaynakları Yönetimi,

§ Uluslararası Ticaret.

2.3. Adayların Seçiminde Tercih Nedenleri

Aşağıda sayılan alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır;

a) Bölgesel yatırım koşullarını değerlendirme, detaylı pazar ve sektör analizleri hazırlama, yatırım tanıtımı,

b) Yatırım süreçleri, yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemleri ile ilgili mevzuat,

c) Teşvik sistemi, devlet destekleri ve uygulamaları,

d) Doğrudan yabancı yatırım (DYY, FDI), uluslararası yatırım, uluslararası ticaret, uluslararası fonlar,

e) Kırsal Kalkınma, Tarım Politikaları ve Tarım Ekonomisi,

f) Turizm politikaları geliştirme ve bölgesel tanıtım stratejileri,

g) Avrupa Birliği destek mekanizmaları ve uygulamaları.

5. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

a) İş Talep Formu (Ek–1),

b) Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti ya da noter tasdikli sureti,

c) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesinin (TOEFL, IELTS) aslı, bilgisayar çıktısı veya kurumca onaylı sureti ya da noter tasdikli sureti,

d) 4,5 x 6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf (son 3 ayda çekilmiş ve bir tanesi İş Talep Formuna yapıştırılmış olmalı),

e) T.C. Kimlik numarası içeren nüfus cüzdanı fotokopisi,

f) Özgeçmiş,

g) Erkek adaylar için askerlik durum belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti ya da noter tasdikli sureti,

h) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,

i) KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için ise, iş tecrübelerini gösterir belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti (kamu kurumlarından alınacak belge ya da kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir belge getirilmesi zorunludur),

j) Yukarıda belirtilen tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgelerin asılları veya Noter tasdikli suretleri, ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopileri,

6. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Adayların, sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini 30/03/2012 tarihine kadar “T.C. FIRAT KALKINMA AJANSI (FKA) Turgut Özal Mah. Ankara Cad. No:139 44090 MALATYA” adresine elden teslim etmeleri veya son başvuru tarihine kadar ulaşmak kaydıyla posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir. Son müracaat tarihi ve saatinden sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7. SINAVA GİRİŞ

Ajans’a yapılan başvurular, KPSS ve Dil Yeterlilik Belgesi puanları, iş deneyimi, ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenleri, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak Genel Sekreterlikçe değerlendirilecek, yapılacak sıralama sonucunda alınması planlanan personel sayısının 4 (dört) katına kadar aday yarışma sınavına çağrılacaktır.

Yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri en geç 06/04/2012 tarihinden itibaren Fırat Kalkınma Ajansı internet sitesinde (http://www.fka.org.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8. YARIŞMA SINAVININ YERİ, TARİHİ VE ŞEKLİ

Yarışma Sınavı, 12-13/04/2012 tarihlerinde, 08:30-18:00 saatleri arasında Ajans merkezi olan Turgut Özal Mah. Ankara Cad. No:139 44090 MALATYA adresinde yapılacaktır. Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adaylar, belirtilen yer, tarih ve saatte nüfus cüzdanı, sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle birlikte hazır bulunacaklardır.

Yarışma sınavı “sözlü” olarak yapılacaktır. Sınav Kurulu tarafından sözlü yarışma sınavında; adayın KPSS başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlığı, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, sorumluluk alabilme ve iş sonuçlandırma yeteneği gibi niteliklere sahip olup olmadığı değerlendirilecek, tercih sebebi sayılan hususlar da göz önüne alınarak her adaya ayrı ayrı not verilecektir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir. Değerlendirmelerde 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak işlem tesis edilecektir.

9. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)’tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak boş pozisyon sayısı kadar aday, yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde, boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda da personel istihdam etmeme hakkına sahiptir.

Kazanan adayların isim listesi Fırat Kalkınma Ajansı internet sitesinde (http://www.fka.org.tr) ilan edilecek ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajans’ta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

İş Talep Formu: Ajansın web sitesi www.fka.org.tr ile www.malatya.gov.tr, www.elazig.gov.tr, www.bingol.gov.tr ve www.tunceli.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilir.


Düşük
 
Yüksek Toplam 1 oy
Henüz yorum yazılmadı!