İtfaiye eri alım ilanları

Bursa İnegöl, Giresun Dereli, Kayseri Yeşilhisar, Nevşehir Ovaören, Kayseri Palas Belediyeleri itfaiye eri alım ilanları.
Bursa İnegöl Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İTFAİYE ERİ ALIM İLANI

İnegöl Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere; 21.10.2006 tarihli ve 26126 sayılı Resmi Gazete\'de yayımlanan \"Belediye İtfaiye Yönetmeliği\" ve II.04.2007 tarihli ve 26490 Sayılı Resmi Gazete\'de yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde. 657 sayılı Devlet Memurlun Kanununun 48.maddesini, ( A ) fıkrasında yer alan şartları taşımak koşuluyla , Belediyemizde boş bulunan aşağıda sınıfı, Unvanı, derece, sayısı, KPSS puanı, eğitim durumu ve bölümü belirtilen niteliklerde 20 Adet İtfaiye Eri kadrolarına personel alımı yapılacaktır.
Sıra No Alınacak Kadro Unvanı Sınıfı Kadro Derecesi Adedi Eğitim Durumu Cinsiyeti KPSS Törü KPSS Puanı
1 İtfaiye Eri G.İ.H 11 10 Lise ve Dengi Okul mezunu Olmak. K/E KPSSP94 En Az 60 Puan
2 İtfaiye En G.İ.H 10 5 Ön lisans Mezunu Olmak K/E KPSSP93 En Az 60 Puan
3 İtfaiye Eti G.İ.H 6 5 Lisans Mezunu Düzeyinde Eğitim veren Fakülte Mezunu Olmak K/E KPSSP3 En az 60 Puan
      Toplam 20        


İTFAİYE ERİ BAŞVURU ŞARTLARI:

1 - Türk vatandaşı olmak.

2- İtfaiye eri alımı sınavının yapılacağı tarih itibarı ile 30 yaşını doldurmamış olmak. (12/10\' 1981 ve sonrası doğumlular.)

3- Lisans ( Fakülte düzeyinde). Önlisans, Lise ve dengi okul mezunu olmak,

4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

5- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,edimin ifasına fesat karıştırma,suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

6- Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olmak,

7- Kalıcı, bulaşıcı hastalığı olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bcdcncc vc akılca bir sakatlıkları bulunmamak.

8- Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,

9- Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en za 1.67 m.. kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun I metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+/- ) 10 kg. da fazla fark olmamak.

10- Öğrenci Seçme vc Yerleştirme Merkezi (ÖSYM ) tarafından 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarına ( KPSS ) girmiş, KPSS \' lerden lisans mezunu adaylar için ( KPSSP3) 60 puanı.önlisans mezunu adaylar içi ( KPSSP93) 60 puan ve ortaöğretim mezunu adaylar için ( KPSSP94 ) 60 üzeri puan almış olmak.

SINAVA BAŞVURU:

Başvurular, İnegöl Belediye Başkanlığı, insan Kaynakları ve eğitim Müdürlüğüne şahsen yapilacaktır. ( Faks. posta ve internet yolu ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. ) Başvuru süresi 28/09/2011 Çarşamba günü. saat: 08.00 \' de başlayıp. 30.09.011 Cuma günü saat: 17.00 \'de sona crcccktir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELCELER:

I - Aday tarafından doldurulacak olan, İş Başvuru Formu ( Boş İş Başvuru Formu örneği inegöl Belediye Başkanlığı, İnsan Kayrakları vc Eğilim Müdürlüğünden temin «Jileççk veya wuvv.ir.cgol.bc\'.tr adresinden indirilecektir.)

2- KPSS Sonuç Belgesi örneği fotokopisi.

3- Nüfus Cüzdanı fotokopisi (T.C. Kimlik nolu)

4- Öğrenim durumlarım gösterir belge fotokopisi.

5- 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf, ( I udedi başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

6- İş Başvuru Formundaki boy kilo tespiti her hangi bir sağlık kuruluşu tarafından onaylanmış olacaktır. (iş Talep formundaki boy kilo tespit onayı olmayan adaylar değerlendirilmeye alınmayacaktır.)

SINAVA GİRİŞ BELGESİ :

İtfaiye Erliğine başvuran ve başvuru şartlannı taşıyan adaylardan, ilan edilen kadrolann her kategori (öğrenim durumu ve bölümü ) için ayrı olmak üzere KPSS puanı cn yüksek adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadrolan 3 katı nday sınava çağrılacak olup. sınava çağrılacakların listesi Başkanlığımızın www.inegol.bel.tr internet sitesinden yayınlanacaktır. Sınava çağrılan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir T.C. Kimlik Kartlarını ibraz etmek üzere Sınava Giriş Belgeleri mesai saatleri içinde inegöl Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden alınacaktır. Sınava katılmayacak adaylara herhangi bir bildirimde bulunmayacaktır.

SINAV YERİ VE ZAMANI:

Sınav İnegöl Belediye Başkanlığı Hizmet Binası\'nda 12/10-2011 Çarşamba günü . saat: 09.00\' da. sözlü sınav olarak başlayacak, sınava çağrılan adayların tamamı bitirilmediği takdirde, takip eden tarihlerde sınava devam cdilocektir. Sözlü sınav bittikten sonra dayanıklılık testi, İnegöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde yapılacaktır. Dayanıklılık testi için adaylar yanlarında eşofman ve spor ayakkabısı getireceklerdir.

Adaylar Sınava Giriş Belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanmak üzere. Nüfus Cüzdanını (T.C. Kimlik Nolu) yanında bulundurulacak vc sözlü sınava girerken Sınava Giriş Belgesini Sınav Komisyonuna teslim edeceklerdir.

SINAV KONUSU ( MÜLAKAT )

6- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

6- Atatürk İlkeleri ve inkılap Tarihi.

6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.

6- Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat,

6- Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin lö.maddesinin. S.bendi gereği dayanıklılık testi.

SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME :

Sözlü sınav. Sınav Komisyonu tarafından mfilakut şeklinde yapılır. Adayların bu sınava alınmaları alfabetik Soyadı sırasına göre yapılacaktır. Başarı notu sözlü sınavda alınan nottur. Sözlü Sınav Komisyonu, sınav sonuçlarını sözlü sınavda cn yüksek not alandan başlayarak sıralandırmak suretiyle bir liste haline getirip imzalar. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

Sözlü Sınav Komisyonu, sınava giren adayların dayanıklılık testi dahil olmak üzere, hu Yönetmelikte atanma için öngörülen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirir.

Sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday, Komisyonca belirlenen sözlü sınav listesindeki başarı sıralamasına göre sınavın bitiş tarihi tukiben ikinci işgünü içerisinde liste halinde Belediyemiz ilan panoları ile www.incyol.bel.tr internet adresinden ilan cdilir.Sınav sonuçlan kazanan adayları da ayrıca yazılı olarak tebliğ edilir. Bu tebligatta sözlü sınavda başarılı olan adayların atanması için gerekli belgeler vc işlemler ile bunların Belediyeye teslimi için tanınan süre belirtilir.

Sınav ilanında belirtilen kadıö sayısı kadar itsil.yamı kadar yedek üye belirlenecektir. Sınavı kazanan adaylardan süresi içinde, atanması için gerekli belge ve işlemleri tamamlamayanların eksik ve yanlış beyanda bulunarak görevine başlayamayanların yerine yedek adaylar anısından başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

Sınav Komisyonu: sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolarda, baharı puanlaııııı düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı yada taleplerde aranan kriterlerin mevcut olmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. Başvuru vc işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı topiı edilenlerin sınavları geçersiz sayılır vc bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlcnn atamıilun yapılını» nisa ıldhi atumalan iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak iddia edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurunundu bulunulur.

İlanen duyurulur.

Giresun Dereli Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanıKayseri Yeşilhisar Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı)Nevşehir Ovaören Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

T.C. NEVŞEHİR İLİ GÜLŞEHİR İLÇESİ OVAÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANACAK İTFAİYE ERİ ALINACAKTIR.

Ovaören Belediye Başkanlığına ilk defa atanmak üzere itfaiye eri alımı ilanı Ovaörer Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurlan Kanunun tabi olarak istihdam edimek üzere 11.04.2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Mahalli idarelere Ik defa alınacak personel dair sınav yönetmeliği \"21,10,2006 tarih ve 26326 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan\" Belediye itfaiye yönetmeliği hükümlerine göre 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. nci Maddesinin (a) fıkrasının şartlannı taşımak şartı ile Belediyemizde boş bulunan aşağıda sınıfı, unvan derecesi ve adedi belirtilen kadroya sözlü smav iie personel alınacaktı

ALIM YAPILACAK BOŞ KADRO

SINIFI KADRO DERECESİ CİM ADEDİ TABAN KPSS EĞİTİM UNVANI PUAN PUAN TÜRÜ DURUMU

G.İ.H. İtfaiye Eri 10 İVE 1 77 KPSSP94 Lise ve Dengi Okul Mezunu Olmak

İTFAİYE ERLİĞİNE BAŞVURU ŞARTLARI:

1. Türk Vatandaşı olmak

2.657 Sayılı Devlet Memurtan Kanunun 48. nci Maddesinin (a) fıkrasında belirtilen şartlan taşımak

3. Kamu Haklanndan Mahrum bulunmamak

4. Türk Ceza Kanunun 53. ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir veya datıafazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşE suçlar; milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlama karşı suçlar, casusluk, zimmet irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandıncıik, satıdeci, güveni kötüye kullanma, M iflas ihaleye fesat kanştrma, edemin iflasına fesat kanştırma, suçlarından kaynaklanan mal vartğı değerlerini saklama veya kaçakçılk suçlarından mahkum olmamak.

5. Askerliğini yapmış, Askerlikle İlişkisi olmadığına dair Belge

6. Tartılma ve ölçülme aç karına çıplak ayakla olmak kaydıyla erkekler en az 1,67 M bayanlarda en az 1.60 M boyunda olmak, boyun 1M fazla olan kısmı ile kilo arası (+,-) 10 Kg den fazla olmamak,

7. Daha önce çalıştığı kamu kurum kuruluşlanndan disipinsizik nedeni ile çıkarılmış olmamak.

8. KPSS 201Ü sınavına girildiği sııadaki tahsil seviyesini aşmamış (Bir üst Öğrenim bitirmemiş olmak)

9. Sınavın yapıldığı tarih itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak.

BAŞVURU YERİ ŞEKLİ;

Başvuru belediyemiz Yazı işleri Müdüriüğünden alınacak başvuru formu aday tarafından eksiksiz ve okurtaklı bir şekilde tükenmez kalemle doldurmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenerek yapılacaktır Başvurular 07,10,2011 Cumagünü saat 09:00 da başlayıp, saat 17:00 de sona erecektir. Sınava çağnlan adaylar giriş belgelerini Ovaören Belediyesi Yazı işleri Müdürlüğünden bizzat kendileri yapacaktır

1- 2010 yılı KPSS sonuç belgesi

2- T.C. Kimlik numaral Nüfus Cüzdanı Sureti (aslı ile ibraz edilecektir.)

 

3- Son altı ay içerisinde çekilen 2 adet fotoğraf (1 Adedi iş talep formuna yapılacaktır)

4- Öğrenim durumunu gösterir belge fotokobisi (Asi ile ibraz edilecektir.)

5- Adaylar tarafından doldurulacak başvuru formu (Başvuru formu kurumdan temin edlecek)

6- Sağlık ocağından alınacak boy kilo tesbit formu
Sınava katılabilme şartlarını taşıyan Adaylara Yazı işten Müdürlüğünce sınav giriş belgesi verilecektir, idaremiz başvuru yapan adayları KPSS 2010 başan puanlanna göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının üç katı oranında adayı sınava çağıracaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen müracaat sahiplerine hertıangi bir bildirgede bulunulmayacaktır. Posta ve internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

SINAV YERİ VE ZAMANI;

Sınav Ovaören Belediye Başkanlığı hizmet binasında 13,10.2011 Perşembe günü saat 10:00 da sözlü sınav komisyonu huzurunda dayanaklık ve mülakata tabi tutulmak sureti ile yapılacaktır

1- Sözlü sınavlar ilanda duyrulmuş olan yer ve saatte başlar geç gelenler sınava alınmaz.

2- Sözlü sınav aşağıdaki sınav konulan üzerinden yapılacaktır. Hizmetin gerektiği duruma göre sportif, dayanıklılık gibi görevin gerektirdiği özellikleri ölçecek uygulamalı sınav şeklinde de yapılacaktır, bu durumda adayların yanlannda eşofman spor ayakkabısı getirmeleri gerekmektedir.

3- Sınava girecek adaylar yaıüannda resmi makamlarca verilmiş geçerli kırıt bulundurmak zorunda olup,istenildiğinde sınav komisyonuna ibraz etmeleri zorunludur.

SÖZLÜ SINAV KONULARI;

1 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

2- Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi

3- 657 Sayiı Devlet Memurları Kanunu

4- Mahalli idareler ile ilgili Temel Mevzuat

5- Dayanıklılık Testi.

SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME;

1- Sözlü sınav mülakat şeklinde yapılır, Sözlü sınavda değerlendirme komisyon başkanı ve üyelerinin 100 üzerinden ayrı ayn takdir edecekleri notların toplamının ortalaması yapiarak alınır.

2- Sözlü sınav komisyonu sınava giren adayları dayanıklılk testi dahil olmak üzere, itfaiye yönetmeliği ve bu ilanda belirlenen atanma için öngörülen genel ve özel şartları taşıyıp taşırrıadıklan açısından değerlendirilir.

3- Başan notu sözlü sınavında alınan nottur. Sözlü sınav komisyonu, sınav sonuçlarını sözlü sınavda en yüksek not alandan başlayarak sıralandırmak suretiyle bir liste haline getirip imzalar. Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden 70 puan alnnak gerekir,

4- Sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday, komisyonca belirlenen sözlü sınav listesindeki başarı sıralamasına göre liste halinde belediyemiz ilan panosuna asılacaktır. Sınavı kazanmış olanlann atanması için gerekli belgeler ve işlemler ie bunlann belediyeye teslimi İçin tanılan sürede belediyemiz yazı işleri müdürlüğünden öğrenilecektir.

5- Sınav ilanında belirtilen kadro sayısının yansı kadar yedek başan listesi ilan edilir. Sınavı kazanan adaylardan süresi içerisinde başvurmayanlar yerine birinci yedekten başlayarak yedek başarı listesindeki sıraya göre aday çağrılır.

6- Sınav komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolarda, başan puanların düşük bulduğu veya yetedi bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmın yada hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykın. beyanda bulunduğu veya hertıangi bir şeköde gerçeği sakladığı tesbit edilenlerin sınavlan geçersiz sayılır ve bunlann atamalan yapılmaz. Bu gibi durumlan tesbit edilenlerin atamalan yapılmış olsa dahi atamalan iptal olur Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

SINAV SONUCUNUN İLANI;

Yapılan sözlü mülakat sonunda yeterli görünün adaylar ve yedek adaylar bütün adaylann mülakatı bittikten sonra en geç bir saat içerisinde belediyemiz ilan panosuna adaylann almış olduklan puanlar alfabetik sıralamaya göre asılarak ilan edilmek üzere adaylara duyrulur. Adayların almış oldukları sözlü mülakat sınavı puanlan sınav komisyonunca tutanak altına alınır.

SINAV KOMİSYONU SINAVI İPTALİ;

Sınav komisyonu sınav sonunda personel alımı için lana çıktığı kadrolarda başan puanlannın düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını veya hiçbirini alp almama hakkına sahiptir. Sınav komisyonu sınavı iptal edebilir ve bu durumu adaylara bildirir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykın beyanda bulunduğu veya hertıangi bir şekilde gerçeği sakladığı tesbit edilenlerin sınavı geçersiz sayılır ve bunlann ataması yapılmaz. Bu gibi durumlan tesbit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamalan iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar ve haklannda Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunur.

Kayseri Palas Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

T.C. KAYSERİ İLİ SARIOĞLAN İLÇESİ PALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLK DEFA ATANACAK İTFAİYE ERİ ALINACAKTIR.

Palas Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu\'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; 11.04.2006 tarih ve 26690 sayılı resmi gazetede yayınlanan \" Mahalli İdarelere İlk Defa Alınacaklara Dair Sınav Yönetmeliği \" ve 21.10.2006 tarih ve 26126 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan \" Belediye İtfaiye Yönetmeliği \"nin 15, 16 ve 17. maddeleri ile 11.04.2007 ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan \" Belediye itfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik \" hükümlerine göre ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin ( A ) fıkrası şartlarını taşımak şartı ile Belediyemizde boş bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, âdedi, KPSS puan türü, taban puanı cinsiyeti ve öğrenim durumu belirtilen 2 Adet İtfaiye Eri kadrosunu 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş vc Belediyemiz sınav komisyonunca belirlenen taban puana göre Belediyemize müracaat adaylar arasından, en yülksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınavla personel alınacaktır.

SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ KPSS PUAN TÜRÜ TABAN PUAN CİNSİYETİ ÖĞRENİM DURUMl

GİH İtfaiye Eri 11 2 KPSSP94 50 E / K Lise veya dengi okul mezunu olınak

A») İTFAİYE ERLİĞİNE BAŞVURU ŞARTLARI

İtfaiye erliğine başvuruda bulunmak için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesindeki genel şartları yanı sıra:

1-) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan vc yükseklik gibi fobisi olmamak ve itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,

2-) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m. ve bayanlarda en az 1.60 m. boyunda olmak ve boyun 1 m.\'den fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( +, - ) 10 kg. dan fazla fark olmamak,

3-) Başvuru formunda bulunan boy ve kilo tespitleri herhangi bir Sağlık Ocagı\'ndan yapılıp onaylanacaktır,

4-) itfaiye Eri sınavının yapılacağı 1arih itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,

5-) Kalıcı, bulaşıcı hastalığı olmama, görevini düzenli bir şekilde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak,

6-) Askerlik cağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olmak,

7-) Siyasi ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

8-) Ağır hapis veya 1 yıldan fazla hapis cezası ile yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak,

9-) KPSS ( Kamu Personeli Seçme Sınavı ) 2010 yılı sınavına girmiş olmak ve KPSSP94 puan Türünden en az 50 ve üzeri puan almış olmak,

B-) BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

1-) Başvuru süresi 17.10.2011 tarihinde başlayacak ve 21.10.2011 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

2-) Başvurular; Palas Belediye Başkanlığı Yazı fşleri Müdürlüğü\'ne şahsen yapılacaktır. Posta veya e-posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3-) Sınava çağrılan adaylar sınav giriş belgelerini Belediye Yazı işleri Müdürlüğü\'nden alacaklardır.

C-) BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

1-) Aday tarafından doldurulacak olan Başvuru Formu ( Boş Başvuru Formu örneği Palas Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü\'nden teinin edilecektir. ),

2-) T.C. Kimlik Numarası mevcut Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

3-) KPSS Sonuç Belgesi örneği,

4-) Öğrenim durumlarını gösterir helge ( Diploma ) fotokopisi,

5-) Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

6-) Erkek adaylar için terhis belgesi veya askerlikle ilişkisinin olmadığına dair belge.

?-) Görevini devamlı yapmaya engel bir dunım olmadığına dair beyan.

D-) SINAV YERİ VE ZAMANI:

Sınav; 11 Kasım 2011 Cuma günü saat 10.00\'da Palas Belediye Başkanlığı, Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi No: l\'dc bulunan Palas Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

E-) SİNAV KONULARI;

1-) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

2-) Atatürk İlkeleri ve inkılâp Tarihi.

3\') 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

4-) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat,

5-) Belediye İtfaiye Yönetmeliği nin lö.maddesinin 5. bendi gereci sözlü sınava giren adayları dayanıklılık testi dahil olmak üzere, bu yönetmelikte atanma için öngörülen genel ve özel şartlan taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirmesinden oluşmaktadır.

F-) SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME

1-) Sınav komisyonunca yapılacak olan sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Baharı notu sözlü sınavda alınan nottur. Sözlü sınavda haşarılı olabilmek için 100 puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

2-) En yüksek başan puanından başlamak üzere kadro sayısı tadar ASİL ve YEDEK aday belirlenir.

3-) Sınav sonuçları Belediyemizin www.palaa.hcl.tr internet adresinde ve Belediyemizin ilan panosunda 14.11.2011 Pazartesi gönü duyurulacak kazanan adaylara yazılı olarak tebliğ edilecektir

4-) Ataması yapılan kişi belirtilen tarihler içinde göreve başlamazca yerine yedek adayın ataması yapılacaktır.

5-) Süresi içerisinde yapılmayan ve internet ortamında yapılan müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

6-) Sınav komisyonu sınavı iptal edebilir ve bu dıınım sınava girecek adaylara Palas Belediyesinin w;ww.palas.bel.tr inceme: adresinden bildirilir. Sınav komisyonu sınav sonundu personel alımı için ilana çıkılan kadrolarda, başan puanların düşük bulduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır vc bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

7-) Sınav sonuçları kazanan adaylara da ayrıca yazılı olarak tebliğ edilir. Bu tebligatta sözlü sınavı kazanmış olanların atanması için gerekli belgeler ve işlemler ile bunların belediyeye teslimi için tanınan süre belirtilir.

İLANEN DUYURULUR.

NOT: Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların yanlarında dayanıklılık testi için eşofman ve spor ayakkabısı getirmeleri gerekmektedir


Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!