24 Ocak 2018, Çarşamba
İzmir Valiliği Bekçi Alım İlanı
Genel ilanlar
30 Ekim 2017
30-10-2017 17:20:12
İzmir Valiliği 750 bekçi alacak.

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

İZMİR VALİLİĞİNE BAĞLI KAYMAKAMLIKLARA

ALINACAK ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALIM İLANI

1. GENEL HUSUSLAR

a) 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emniyet Hizmetleri Sınıfında İzmir İli mülki sınırları içerisinde görevlendirilmek üzere ekte belirtilen kontenjana uygun olarak Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

b) Aranan şartları taşıyan adaylar öncelikle sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınavdan geçerli not alan adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Yazılı sınav sonuçlarına göre ise asil ve yedek aday listesi belirlenecektir.

c) İlin merkez ilçe sınırlan içinde çalıştırılmak üzere alınacak adaylar için giriş sınavları Valilikçe il merkezinde, diğer ilçelerde ise Kaymakamlıkça ilçe merkezinde yapılacaktır.

d) Valiliğin/Kaymakamlığın internet adresinden yapılacak tüm duyurular adaylar için tebligat niteliğinde olacağından, belirtilen resmi internet adreslerinin personel alım süresince takip edilmesi gerekmektedir.

e) Alım sürecinin herhangi bir aşamasında başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.

2. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

a) Erkek ve Türk vatandaşı olmak.

b) En az lise veya dengi okul. Ön Lisans. Lisans veya Lisansüstü mezunu olmak.

c) Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından büyük olmamak. (Asıl aday listesine girenlerin bekçiliğe giriş sınavı için verdikleri dilekçenin Valilik/Kayınakaınlık tarafından ll/llçe Emniyet Miidürlüğüne/Antirliğine havale oldıığıı tarih: yedek aday listesine girenlerin ise adaylığa tayin tarihi dikkate alınacaktır.)

d) Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığını sağlık kurulu tarafından verilmiş raporla belgelemek.

e) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak.

f) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesindeki şartları taşımak.

g) Türk toplum telakkilerine (anlayışına) göre kötü şöhretli tanınmamak.

h) Kamu haklarından mahrum olmamak veya kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak.

i) Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak.

j) En az 167 cm boyunda olmak.

k) Herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak. {ağırlık(kg)/[boy(m)]2} örnek: 80/1.752=26

3. BAŞVURU YERİ. ŞEKLİ ve TARİHİ:

a) Başvurular 14-26 KASIM 2017 tarihleri arasında ilgili İlçe Emniyet Müdürlüklerine (08:30- 17:30) saatleri arasında yapılacaktır.

b) Adaylar. çalışmak istedikleri ilçe için ekte yer alan örnek dilekçe ve istenilen diğer evraklarla birlikte başvuracaklardır. Aynı anda birden fazla ilçe için başvuru kabul edilmeyecektir.

c) Dilekçe ve ekli belgelerin incelenmesi sonucunda: bekçiliğe giriş için gerekli nitelikleri taşımadığı açıkça anlaşılan veya bekçi olmaya engel hali tespit edilen istekliye. Valilik/Kaymakamlıkça isteğin kabul edilmediği gerekçeli bir yazı ile bildirilir. Dilekçesi ve ekleri istemi halinde sahibine geri verilir.

d) Adaylar yapılacak olan sözlü ve yazılı sınava katılmak amacıyla:

T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı.

Okul diploma veya tasdiknamesinin aslı veya kuramca tasdikli örneği,

Askerlik durum belgesi.

4.5x6 cm ölçülerinde (6) adet fotoğraf,

Adli sicil belgesi,

Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge,

Hazırlık okumuş ise belgesini ibraz etmek zorundadır.

e) Adaylar başvuru süresi içerisinde başvuru dilekçesinde eksiklik görmeleri halinde, görevli

personele düzelttirip yeniden imzalayacaklardır. Başvuru dilekçesinde belirtilen bilgiler,

yapılacak işlemler için esas alınacağından, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi

sorumlu olacaktır.

4. SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI

a) Sözlü sınav 07-15 ARALIK 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

b) Bekçi olmaya engel hali bulunmadığı anlaşılan isteklilere ekteki örneğe uygun olarak fotoğraflı

ve açık kimlik bilgileri yazılı birer "Sınava Giriş Belgesi" verilir. Bu belgede, sözlü sınavın

yapılacağı yer ve saati de belirtilir.

c) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, "Sınava Giriş Belgesi'ni İlçe Emniyet

Müdürlüğünden bizzat imzalayarak alacaklardır. Sözlü sınava katılacak tüm adayların katılım

sırasına göre liste halinde imzalan alınacak ve bu aşamada "Sınav Giriş Belgesi'ndeki

imzasının doğruluğu karşılaştırılacaktır. "Sınav Giriş Belgesi'ni sınava getirmeyenler veya

imzası farklı olanlar sözlü ve/veya yazılı sınava alınmayacaktır.

d) Sınav komisyonunca adaylar, birer birer sözlü sınava tabi tutulacaktır.

e) Sözlü sınavda adayların:

Genel kültür durumu.

Genel görünüş, hal ve tavırları ile vakara uymayan konuşma itiyadı.

Herhangi bir düşünce ve duygunun sözle anlatılmasında güçlük.

Gibi bekçiliğe girmeye mani halleri olup olmadığı değerlendirilecektir.

fi Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden 70 puan alan adaylar başarılı sayılarak yazılı sınava

çağrılacaktır.

g) Sözlü sınav sonuçlan, sınav tarihinden sonra en geç iki gün içerisinde

Valilik/Kaymakamlıkların internet adresinden ilan edilecektir.

5. YAZILI SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI

a) Yazılı sınav 24 ARALIK 2017 tarihinde yapılacaktır.

b) Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, kendilerine verilecek Sınav Giriş Belgesinde belirtilen yer

ve saatte yapılacak olan yazılı sınava gireceklerdir. Sınav Giriş Belgesini getirmeyen adaylar

yazılı sınava alınmayacaktır.

c) Yazılı Sınav soruları Türkçe. Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi ve Matematik

derslerinden tertip olunacaktır.

d) Yazılı sınavda adaylara çoktan seçmeli (50) soru yöneltilecek olup, sınav süresi (60) dakika

olacaktır.

e) Sınavda adayların diğer adaylar ile konuşmaları, birbirinden veya dışardan kopya almaları

yasaktır. Bu hareketleri yaptıkları görülenler derhal sınav dışı edilecek ve kağıtlarına durum

işaret edilecektir. Bu husus sınav sonunda düzenlenecek tutanağa da kaydedilecektir.

f) Sınava özürlü veya özürsüz olarak saatinde girmemiş olanlar o sınava girme hakkını kaybetmiş

sayılacaktır. Bu nedenle adayların sınavdan en az 15 dakika önce sınav salonunda yerlerini

alacak şekilde hazır olması gerekmektedir.

g) Her bir soru (2) puan olmak kaydıyla. yazılı sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek

ve yanlış cevaplar doğruyu götürmeyecektir.

6. KESİN BAŞARI LİSTESİ

a) Yazılı sınavda en yüksek puan alanlardan başlamak üzere sınavda başarı gösterenlerin ad ve

soyadları ile puanlarını içeren liste hazırlanacaktır. Bu listenin başından itibaren boş kadro

sayısı kadar aday "Asil Aday Listesi'ni. geri kalan kısmı da "Yedek Aday Listesi'ni teşkil

edecektir.

b) Asil ve Yedek Aday Listesi oluşturulurken, yazılı sınav puanları eşit olan adaylardan yaşça

küçük olana öncelik verilecektir.

c) Asil ve yedek aday listesi, yazılı sınav tarihinden sonra en geç iki gün içerisinde

Valiliğin/Kaymakamlığın internet adresinden ilan edilecektir.

7.SONUÇLARA İTİRAZ

Yazılı sınav sonuçlarında maddi hata bulunduğuna dair itirazlar, asil ve yedek aday listelerinin

ilanından itibaren iki iş günü içinde sınav komisyonuna yapılabilecek olup, bu kapsamdaki

itirazlara yine iki iş günü içerisinde komisyonca cevap verilecektir.

8.SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI

a) Asil aday listesine girenlerden: yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu

olanlar, tebligat üzerine en yakın tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacakları Sağlık Kurul

Raporlarını ilgili tlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

b) Bekçiliğe girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanacaktır. Ataması

yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine

başlamayanların atamaları ise iptal edilecektir.

c) Ataması yapılan aday memurlar arasından kanuni süreler içerisinde göreve başlamayanların

yerine, yedek listesinden sıra ile aday çağrılacak ve (8.a) maddesinden itibaren belirtilen

işlemler bu adaylar için de yapılacaktır.

İLAN OLUNUR.

İLÇE ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ KADRO CETVELİ

SIRA

MERKEZ İLÇE ADI

NÜFUS

PLANLAMA

1

BORNOVA

430.932

100

2

BUCA

474.094

110

3

KARŞIYAKA

338.192

90

4

KONAK

372.570

140

5

BALÇOVA

78.086

20

6

ÇİĞLİ

181.377

30

7

GAZİEMİR

132.566

30

8

NARLIDERE

64.800

20

9

GÜZELBAHÇE

22.342

10

10

BAYRAKLI

314.008

80

11

KARABAĞLAR

479.183

120

GENEL TOPLAM

2.888.150

750

Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!
Diğer Haberler


Şimdi Google'da Beğen, Arama Sonuçlarında En İyi Sonuçları Daha Kolay Bul!