KKK Sözleşmeli Subay Alımı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Muvazzaf Subay Alımı İlanı

2011 YILI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİNİ BAŞVURU KILAVUZU

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL BİLGİLER

1. Kara Kuvvetleri Komutanlığının, muvazzaf/sözleşmeli subay ihtiyacını karşılamak amacıyla en az dört yıllık örgün öğrenim yapan fakülte ve yüksekokul mezunları arasından sınavla TABLO-1’de belirtilen sınıflarda muvazzaf/sözleşmeli subay statüsünde personel alınacaktır.

2. TABLO-1’de belirtilen kontenjanlar idarenin ihtiyaçları doğrultusunda artırılabilecektir. Ayrıca idarenin gerek görmesi halinde, sınıfların boş kalan kontenjanları, diğer sınıflara müracaat eden ancak kontenjana giremeyen adaylardan; mezun olduğu okul/bölüm TABLO-3’de belirtilen kaynak okul/bölümlere uyan, diğer şatları taşıyan ve bu konuda muvafakati (Online başvuru formunun 36’ncı maddesini “evet” olarak işaretleyen adaylar) alınan adaylardan, ihtiyaç oranında karşılanabilecektir.

3. Muvazzaf/Sözleşmeli Subaylığa;

a. Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay öğrenciler, yedek subaylar, kısa dönem erbaş ve kısa dönem erler(Uzun dönem erbaş ve erler başvuramaz.),

b. Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yapmakta olanlar,

c. Kanuni nedenlerle henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

ç. Askerlik hizmetinden terhis olmuş yedek subay ve kısa dönem erbaş ve kısa dönem erler, (Uzun dönem erbaş ve erler başvuramaz.),

d. TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlar için başvuru koşullarını taşıyan erkek ve bayanlar başvurabileceklerdir.

4. Temin faaliyeti TABLO-2’deki faaliyet takvimine göre icra edilecek, başvurular 12 Mayıs 2011 tarihinden, 08 Temmuz 2011 saat 17.00’a kadar www.kkk.tsk.tr internet adresinden yapılacaktır.

5. Yazılı sınav; 14 Ağustos 2011 saat 10.00’da Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bolu, Çorlu, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İskenderun, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Manisa, Malatya, Osmaniye, Samsun, Sivas, Trabzon, Van ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Girne)’nde yapılacaktır. (Meslek Bilgisi sınavına girecek Fakülte Yüksekokul mezunu [FYO kaynaklı sınıfları tercih eden] adaylar, Ankara’da sınava gireceklerdir.). Sınav merkezlerinin kapasitesine göre adaylar idare tarafından belirlenecek farklı sınav merkezine planlanabilecektir.

6. Yazılı sınavda başarılı olan adayların ön sağlık kontrolleri ile fiziki kabiliyet ve yeterlilik testleri (FKYT) 12-29 Eylül 2011 tarihleri arasında Zh.Brl.Okl. ve Eğt.Tüm.K.lığı (Etimesgut-ANKARA)nda; mülakatları ise 13-30 Eylül 2011 tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi K.lığı (Cebeci-ANKARA)nda icra edilecektir.

7. Sınav yerinin değiştirilmesi halinde bu husus adaylara yeteri kadar zaman öncesinden bildirilecektir.

8. Yapılacak seçmeler sonucunda sözleşmeli subay adaylarından asil olarak tespit edilenler Şubat 2012’de başlayacak olan Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) Eğitimini tamamlamalarını müteakip 30 Ağustos 2012’de teğmen rütbesiyle sınıf okullarına gönderileceklerdir. Muvazzaf subaylar ise işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, önce teğmen nasbedilecek, bilahare kursa gönderileceklerdir.

9. Hukuk Fakültesi mezunu olarak alınan muvazzaf subaylar; \"Askerî Hâkimler Kanunu\" ile “Askerî Hâkim Adaylarının Seçimi ve Yerleştirilmesi Hakkında Yönetmelik\" te belirtilen şart ve esaslar dâhilinde yapılacak sınavlarda başarılı olmaları halinde Askerî Hâkim sınıfına geçebilmektedirler.

NOT: Kılavuzun tamamını okumadan online başvuru formunu doldurmayınız. Yapılan yanlışlıklardan doğacak sonuçların tümü adaya ait olacaktır.

İKİNCİ BÖLÜM

BAŞVURU ESASLARI

1. MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAYLIK İÇİN BAŞVURACAK ADAYLARIN BAŞVURU KOŞULLARI:

a. Muvazzaf subay Adayları İçin Sosyal Durum, Ahlak ve Karakter İle İlgili Koşullar:

(1) Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmelik’in 25 ve 26’ncı maddelerinde düzenlenmiş olan “En az 4 yıl süreli fakülte ve yüksek okulları kendi nam ve hesabına bitirenler ile bu öğrenimlerini müteakip lisansüstü öğrenim yapmış olanlar ve Yedek subaylık hizmetini yaptıkları sırada muvazzaf subay olmak üzere müracaat edenlerde aranacak nitelikler”i taşımak.

(2) TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlar için başvuru koşullarını taşımak,

b. Sözleşmeli Subay Adayları İçin Sosyal Durum, Ahlak ve Karakter İle İlgili Koşullar:

(1) Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesinde düzenlenmiş olan “Sözleşmeli subay adaylarında aranacak nitelikler”i taşımak.

(2) TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlar için başvuru koşullarını taşımak,

c. Öğrenim İle İlgili Şartlar:

(1) Muvazzaf/sözleşmeli subaylık için; sınıf ve branşlara göre kaynak olarak TABLO-3’de belirtilen en az dört yıllık örgün öğrenim yapan fakülte ve yüksek okullardan mezun olmak (12 Eylül 2011 tarihine kadar mezun olacak adayların başvuruları kabul edilecektir.),

(2) Personel sınıfında muvazzaf subay olmak için; hukuk fakültesi mezunu olmak (12 Eylül 2011 tarihine kadar mezun olacak adayların başvuruları kabul edilecektir.),

(3) Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden diplomalarının yurt içinde denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)’nca onaylanmış olmak,

(4) Herhangi bir bakanlık veya kuruluşa karşı mecburi hizmeti olmamak ve kazandığı mesleki sıfat nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt etmek.

(5) Öğretmen sınıfına başvuran, eğitim fakültesi mezunu olmayan adaylar için MEB’lığınca onaylanmış pedagojik formasyon sertifikasına sahip olmak (Boşnakça, Arapça, Farsça, Gürcüce, Motor, Makine, Elektrik, Elektronik, Yapı, Sıhhi Tesisat, İşletme, Sosyoloji, Felsefe ve Kütüphane öğretmenleri hariç) Pedagojik formasyon sertifikasına sahip olmayan adaylar öğretmenlik sınıflarına başvuramaz.

AÇIKLAMA : Personel sınıfına müracaat edecek Hukuk Fakültesi mezunu adaylar gerekli koşulları sağladıkları takdirde hizmetinin 4\'üncü yılından Kd.Yzb.lığa kadar Askerî Hâkim sınıfına geçmek için müracaat edebileceklerdir. Hukuk Fakültesi mezunu adaylar muvazzaf personel alımı kontenjanları için yeterli olmadığı takdirde kalan miktar sözleşmeli subay olarak temin edilecektir.

ç. Yaş İle İlgili Şartlar:

İlan edilen ilk müracaat tarihi olan 12 Mayıs 2011 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(1) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmamak (12 Mayıs 1984 ve daha sonraki doğumlular),

(2) Lisans düzeyinde öğrenim yaptıktan sonra Lisansüstü eğitimi tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmamak (12 Mayıs 1979 ve daha sonraki doğumlular), [Öğrenim süreleri hazırlık sınıfı hariç 5 yıl (10 yarıyıl) ve daha fazla olan program mezunlarının görmüş oldukları öğrenim, yüksek lisans düzeyinde kabul edilecektir. Bu durumda olan adaylar formun ilgili bölümüne “Yüksek Lisans Bitti” seçeneğini işaretleyeceklerdir.]

(3) Muvazzaf subaylık için başvuruda bulunacak adaylardan, askerlik hizmetini yapmakta olanların yaşlarının hesaplanmasında, kıt’a ya ilk katıldıkları tarih esas alınacaktır.

d. Sağlık İle İlgili Şartlar:

(1) Vücut yapısı düzgün, ağız, çene ve diş yapısı muntazam olmak. Yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban ve yanık izleri, dilinde pelteklik, vücudunda dövme, kekemelik ve gözünde şaşılık vs. bulunmamak,

(2) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırlarında olmak. Erkek ve bayan adaylar için boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram TABLO-4a ve TABLO 4b’dedir. (Asgari boy standardı erkek adaylar için 164 cm, bayan adaylar için 160 cm’dir.)

(3) Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirlenen alınacağı sınıfa uygun muvazzaf subay olmak için gerekli sağlık şartlarına sahip olmak. Bu kapsamda sevk edildiği Askerî Hastaneden “........... sınıfında muvazzaf/sözleşmeli subay olur” kayıtlı sağlık raporu almış olmak.

e. Özel Şartlar:

(1) TSK’da görevli sivil memur, işçi, yedek subaylar ile kısa dönem erbaş ve erlerden muvazzaf/sözleşmeli subaylığa müracaat edenler için görevli bulunduğu birlik ve karargâhlardaki üç sicil amirinden “Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur” kayıtlı nitelik belgesi almış olmak,

(2) TSK’da istihdam edilenler ile yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicili, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olmak,

NOT : Yanlış beyanda bulunanlar ile yukarıda sahip olması gereken niteliklerde menfi (olumsuz) durumu tespit edilenlerin (bütün aşamalarda başarılı olup kursa katılsalar dahi) işlemleri durdurulacak ve iptal edilecektir.

2. BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAKTIR?

a. Adaylar başvurularını 12 Mayıs–08 Temmuz 2011 (Saat 17.00’a kadar) tarihleri arasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr internet adresinden Çevrimiçi (ONLINE) olarak yapacaktır.

b. Adayların online başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada her bir aday için ADAY NUMARASI otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve adayların başvuruları bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayda girecektir. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde bu aday numarası kullanılacağı için, adayların bu numaraları kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir. Onlıne Başvuru Formu T.C.KİMLİK NUMARASI, ADI, SOYADI ve ADAY NUMARASI bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

c. İnternet ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyeceği gibi bu dilekçelere cevap verilmeyecektir.

3. BİRLİK KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER NELERDİR?

a. İkinci seçim aşaması sınavlarına girmeye hak kazanan silahaltındaki adayların askerlik hizmetine başlamadan önce bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranıp aranmadığı veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza alıp almadığı, aday hakkında “yedek subay olamaz” kararı bulunup bulunmadığı adayın sevk evrakından kontrol edilerek, nitelik belgesinin (TABLO–5 ve TABLO–6) ilgili bölümüne (2 ve 3’üncü madde) yazılacaktır.

b. Halen silah altında bulunan adaylardan;

(1) Yedek subaylar için KKY 51-9 Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönergesi EK-F ve KKY 51-11 Kara Kuvvetleri Komutanlığı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subaylığa Geçirileceklere İlişkin Yönerge EK-F’de belirtilen esaslara ve KaraNET’te bulunan nitelik belgesi kontrol formuna (TABLO-5) göre tanzim edilen nitelik belgesi hazırlanacaktır.

(2) Kısa dönem erbaş/erler için KKY 51-9 Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönergesi EK-Ğ’de belirtilen esaslara ve KaraNET’te bulunan nitelik belgesi kontrol formuna (TABLO-6) göre tanzim edilen nitelik belgesi hazırlanacaktır.

ç. Silahlı Kuvvetlerde sivil memur veya işçi olarak çalışmakta olan adaylar için KKY 51-9 Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönergesi EK-G ve KKY 51-11 Kara Kuvvetleri Komutanlığı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subaylığa Geçirileceklere İlişkin Yönerge EK-G’de belirtilen ve KaraNET’te bulunan nitelik belgesi formuna (TABLO-7) göre tanzim edilen nitelik belgesi hazırlanacaktır.

d. Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilenler ile yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olup olmadığı kontrol edilecek ve nitelik belgesinin ilgili bölümüne (1’inci madde) yazılacaktır.

e. Bu nitelik belgeleri kapalı ve mühürlü zarf içerisinde adaylara teslim edilecek, adaylar bu belgeyi ikinci seçim aşaması sınavlarına (ön sağlık, fiziki kabiliyet yeterlilik testi) gelirken beraberinde getireceklerdir. Nitelik belgesinin her maddesi doldurulacaktır.

f. Askerlik hizmeti devam eden adaylara nüfus cüzdanları verilecek, adayların nüfus cüzdanı ve askeri kimlik belgeleri ile 2’nci aşama sınavlarına katılmaları sağlanacaktır.

4. BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ADAYLARIN DUYURUSU NASIL YAPILACAKTIR?

a. Başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak yazılı sınav tarih ve adayın sınava gireceği sınav merkezi yerleri 19 Temmuz 2011 tarihinde www.kkk.tsk.tr İnternet adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.

b. Sınav tarihinde, sınav yerinde zamanında hazır bulunmayanlara ek sınav hakkı tanınmayacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YAZILI SINAV VE İKİNCİ SEÇİM AŞAMASI SINAVLARI

1. ADAYLAR HANGİ AŞAMALARDAN GEÇECEKLERDİR?

Başvurusu kabul edilen adaylar aşağıda belirtilen sınav aşamalarından geçecektir.

a. Yazılı sınav,

b. İkinci Seçim Aşaması Sınavları,

(1) Kayıt-Kabul,

(2) Kişilik Değerlendirme Testi,

(3) Ön Sağlık Muayenesi,

(4) Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Testi,

(5) Mülakat.

2. YAZILI SINAV TARİHİ VE UYGULAMASI:

a. Muvazzaf/Sözleşmeli Subaylık için müracaat eden adaylardan başvurusu kabul edilenlerin yazılı sınavı 14 Ağustos 2011 tarihinde Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bolu, Çorlu, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İskenderun, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Manisa, Malatya, Osmaniye, Samsun, Sivas, Trabzon, Van ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Girne)’nde yapılacaktır. Sınavlar bütün sınav merkezlerinde saat 10:00’da başlayacaktır. Adaylar, kimlik kontrollerinin yapılıp sınav yerlerine alınabilmeleri için, bildirilen sınav merkezinde en geç saat 08:00’da hazır bulunacaktır. Aday başvuru miktarı dikkate alınarak sınav merkezlerinin belirlenmesi ve aday planlaması yapılarak 19 Temmuz 2011 tarihinde www.kkk.tsk.tr İnternet adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

b. Muvazzaf/Sözleşmeli subaylığa müracaat eden adaylara uygulanacak yazılı sınavda, genel kültür ve branşlara göre meslek bilgisinden oluşan sorular sorulacaktır.

(1) Genel Kültür Sınavı;

TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlara müracaat eden tüm adaylar, genel kültür sınavına tabi tutulacaktır. Genel kültür sınav konuları ve soru miktarları aşağıda belirtilmiştir.

S.Nu. Konular Soru Miktarı
1. Türkçe 5
2. İnkılâp Tarihi 12
3. Atatürkçülük (Türk Devlet Hayatı, Fikir Hayatı, Ekonomik Hayat, İlke ve İnkılapları) 12
4. T.C. Anayasası 4
5. Uluslararası Kurumlar ve Antlaşmalar 11
6. Coğrafya 6
Toplam 50

(2) Meslek Bilgisi Sınavı;

(a) Harp Okulu kaynaklı sınıflar olan Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, İstihkâm, Muhabere, Ulaştırma, İkmal, Bakım, Personel ve Maliye sınıflarına alınacak adaylara meslek bilgisi sınavı uygulanmayacaktır. Bu sınıflara müracaat eden adaylar, yazılı sınav olarak sadece genel kültür sınavına tabi tutulacaktır. Genel kültür sınavı 50 soru olup, 70 ve üzeri standart puan alanlar başarılı sayılacak ve ikinci seçim aşaması sınavlarına çağrılacaktır.

(b) Meslek bilgisi sınavı FYO kaynaklı sınıflar olan; Tabip, Eczacı, Diş Tabibi, Veteriner, Sağlık, Öğretmen ve Mühendis sınıflarını tercih eden adaylara uygulanacak, mezun olunan fakülte veya bölüm ile ilgili konulardan oluşan 50 soru sorulacaktır.

c. Yazılı sınavın değerlendirmesi, bir yanlış cevabın 0,25 doğru cevabı götürmesi esasına göre yapılacak ve elde edilen ham puanlar(net sayısı) standart puana dönüştürülecektir. Genel kültür sınavı 50, meslek bilgisi sınavı 50 standart puan olmak üzere değerlendirme 100 tam standart puan üzerinden yapılacaktır. Genel kültür sınavından 30 standart puan ve daha yukarı, meslek bilgisi sınavından (Yabancı dil öğretmenleri hariç) 35 standart puan ve daha yukarı not alan veya her iki sınavdan toplam 70 ve daha yukarı standart not alanlar başarılı sayılacak ve ikinci seçim aşaması sınavlarına çağrılacaktır. İkinci seçim aşaması sınavlarında adaylar; Ön Sağlık, Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Testi (FKYT) ve Mülakat sınavlarına tabi tutulacaktır. Ön Sağlık ve FKYT’de başarılı olan adaylar mülakata alınacaktır.

ç. Yabancı dil öğretmenleri genel kültür ve meslek bilgisi sınavına tabi tutulacaktır. Meslek bilgisi sınavında adayların dinleme/anlama, okuma/anlama, yazılı anlatım ve konuşma yeteneklerini ölçülecektir. Her yeterlilik düzeyi 25 ham puan değerindedir. Adaylar ilk önce genel kültür ve meslek bilgisi(okuma/anlama) sınavına tabi tutulacaktır. Genel kültür sınavından 30 ve üzerinde standart puan alan ve okuma/anlama sınavından 25 ham üzerinden en az 15 ham puan alarak barajı aşan adaylar müteakip sınav aşamasına (dinleme/anlama, yazılı anlatım ve konuşma) çağrılacaktır. Dinleme/anlama, yazılı anlatım ve konuşma sınavlarını içeren 25 ham puan değerindeki her bir yeterlilik düzeyinden en az 15 ham puan alan, dinleme/anlama, okuma/anlama, yazılı anlatım ve konuşma sınavlarının toplamından 70 standart puan alan adaylar ikinci seçim aşamasına (ön sağlık, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi) çağrılacak, bunlarda başarılı olan adaylar mülakata alınacaktır.

d. Beden eğitimi öğretmenlerinin genel kültür ve meslek bilgisi sınavları ile fiziki yetenek sınavları bir bütün olarak değerlendirileceğinden yazılı sınav için baraj uygulanmayacaktır.

e. Yazılı sınav sonuçları ile yazılı sınavda başarılı olan adayların ikinci seçim aşaması sınav tarihleri 26 Ağustos 2011 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr İnternet adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

3. İKİNCİ SEÇİM AŞAMASI SINAV TARİHLERİ VE UYGULAMASI:

a. Yazılı sınavda başarılı olan adayların ön sağlık kontrolü ile fiziki kabiliyet ve yeterlilik testleri 12-29 Eylül 2011 tarihleri arasında Zh.Brl.Okl.ve Eğt.Tüm.Komutanlığı (Etimesgut/ANKARA)’nda, mülakatları ise 13-30 Eylül 2011 tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığı (Cebeci/ANKARA)’nda icra edilecektir.

b. Adaylar ikinci seçim aşamalarına gelirken aşağıda belirtilen belge ve malzemeleri beraberinde getireceklerdir.

(1) Yazılı sınavı kazanan adayların ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken getirecekleri belgeler teslim alınacak ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığı kontrol edilecektir. Kontrol sonucunda eksik belgesi olan ve başvuru şartlarını taşımayan adaylar sınavın müteakip aşamalarına alınmayacaktır.

(2) İkinci seçim aşaması sınavlarında adayların verecekleri asıl belgeler, idarenin yapacağı işlemler sonuçlanıncaya kadar iade edilmeyecektir. Bu süre en az altı ay sürebileceğinden, adayların belgelerinin asıllarını vermemeleri kendi menfaatlerine olacaktır.

(3) Adaylar ikinci aşama sınavlarına gelirken getirecekleri belgeleri aşağıdaki belirtilen sıra ile (a maddesi üstte olacak şekilde) yarım kapaklı pembe karton dosyaya takılı olarak getireceklerdir. Belgeler şeffaf poşetlere (naylon föye) konulmayacaktır. Dosyanın kapağına büyük harflerle adayın adı, soyadı, aday numarası, tercih ettiği sınıf/branş (Öğretmen/İngilizce, Personel/Muvazzaf vb.) yazılacaktır.

(a) Subay Aday Bilgi Formu (Tablo-12): Adaylar tarafından internetten ilgili sayfa indirilerek doldurulacak ve nitelik belgesinin konulduğu zarfın içine konulmayacaktır. Adayın kendisine ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinde adları geçen ve hayatta olan baba, anne, evli ise eşinin, 12 yaş ve daha büyük olan kardeşlerinin (evli kardeşler dâhil) fotoğrafları yapıştırılacaktır.

(b) Nitelik Belgesi:

(ı) Yedek subaylar için KKY 51-9 Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönergesi EK-F ve KKY 51-11 Kara Kuvvetleri Komutanlığı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subaylığa Geçirileceklere İlişkin Yönerge EK-F’de belirtilen esaslara ve KaraNET’te bulunan nitelik belgesi kontrol formuna (TABLO-5) göre tanzim edilen nitelik belgesi hazırlanacaktır.

(ıı) Kısa dönem erbaş/erler için KKY 51-9 Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönergesi EK-Ğ’de belirtilen esaslara ve KaraNET’te bulunan nitelik belgesi kontrol formuna (TABLO-6) göre tanzim edilen nitelik belgesi hazırlanacaktır.

(ııı) Silahlı Kuvvetlerde sivil memur veya işçi olarak çalışmakta olan adaylar için KKY 51-9 Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönergesi EK-G” ve KKY 51-11 Kara Kuvvetleri Komutanlığı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subaylığa Geçirileceklere İlişkin Yönerge EK-G’de belirtilen ve KaraNET’te bulunan nitelik belgesi formuna (TABLO-7) göre tanzim edilen nitelik belgesi hazırlanacaktır.

(ıv) Nitelik belgesi kontrol formu ile birlikte kapalı, mühürlü zarf içerisinde olacaktır. Açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. 2’nci aşama sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar, nitelik belgelerini acemi eğitimi gördükleri eğitim birliğinden alacaklardır. Acemi birliğinde eğitim gören adaylar ise nitelik belgelerini bulundukları eğitim birliğinden alacaklardır.

(c) Nüfus Cüzdanı Fotokopileri: Kendisine ait nüfus cüzdanının aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi, anne, baba (vefat edenler hariç) ve evli ise eşine ait fotoğraflı nüfus cüzdanının fotokopisi (Nüfus cüzdan sureti ve nüfus kayıt örneği kabul edilmez),

(ç) Askeri Kimlik Fotokopisi: Askerlik görevini yedek subay olarak devam eden adaylara ait askeri kimlik fotokopisi,

(d) Kısa Dönem Erbaş/Er Olduğunu Belirten Birlik Komutanı Onaylı Belge: Askerlik hizmeti devam eden adaylar için T.C. kimlik numarası, kimliği, rütbesi ve askerlik hizmetine başlangıç tarihini belirten birlik komutanı onaylı bir yazı,

(e) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: Adayın kendisine ait 12 Haziran 2011 tarihinden sonra alınmış baba, anne ve kardeşleri ile evli ise eşi ve varsa çocuklarını da gösteren, düşünceler ve açıklamalar bölümünü de içeren “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği”,

(f) Lisans Diploması: Müracaat ettiği sınıfa uygun olarak mezun olduğu en az dört yıllık fakülte veya yüksekokula ait diploma veya mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti (Fakülte Öğrenci işleri tarafından aslı gibidir onaylı kabul edilmeyecektir) (TABLO-3’te belirtilen lisans kaynak bölüm/yüksekokul veya fakülte isimleri, diploma/mezuniyet belgeleri ile birebir uyuşmuyor ise Yüksek Öğrenim Kurumu’ndan (YÖK) isim değişikliğine dair bir belge.),

(g) Denklik Belgesi: Öğrenimlerini yurt dışında bitirenler için Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış denklik belgesinin noter onaylı sureti,

(ğ) Not Durum Belgesi (Transkript): Bitirdiği en az dört yıllık fakülte veya yüksek okula ait okuduğu süre ve dersleri gösteren not durum belgesinin fotokopisi (Transkript) (Adayın ismi, okul ve mezun olunan bölüm ismi bulunmayanların belgesi kabul edilmeyecektir.),

(h) Lisansüstü Diploması: Varsa lisansüstü öğrenimine ait diploma veya mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti (Fakülte Öğrenci işleri tarafından “Aslı gibidir” onaylı olanlar kabul edilmeyecektir),

(ı) Öğretmenlik Formasyonu Sertifikası: Öğretmen sınıfına müracaat edenler için öğretmenlik formasyonu sertifikası (Boşnakça, Arapça, Farsça, Gürcüce, Motor, Makine, Elektrik, Elektronik, Yapı, Sıhhi Tesisat, İşletme, Sosyoloji, Felsefe ve Kütüphane öğretmenleri hariç),

(i) Lise diplomasının:

(ı) Aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisini veya,

(ıı) Lise diploması fakülte/yüksekokulda olan adaylar, lise diplomasının fotokopisini mezun olduğu fakülte/yüksekokul öğrenci işlerine onaylatarak (Mezun olduğu lise müdürlüğüne de onaylatılabilir.) veya,

(ııı) Lise diplomasını kaybeden adaylar, lise diplomasında bulunan tüm bilgileri içerecek şekilde lise müdürlüklerinden onaylı diploma kayıp belgesi alacak ve belgenin aslı getirilecektir.

(j) Beden Eğitimi Öğretmenliği için müracaat eden adaylardan herhangi bir branşta sporcu veya antrenör olarak millî olanlara veya birden fazla branşta antrenörlük yapanlara ait belgenin aslı ile fotokopisi veya noter onaylı sureti,

(k) Adli Sicil Belgesi: Adayın kendisine ait 12 Haziran 2011 tarihinden sonra Cumhuriyet Savcılığından veya Adli Sicil Müdürlüklerinden alınmış adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydını da içeren Adli Sicil Belgesinin aslı (Adli sicil kaydı bulunanlar ilgili mahkeme kararı/kararlarının fotokopisini de getireceklerdir),

(l) Terhis Belgesi (Askerlik hizmetini bitirenler için):

(ı) Terhis belgesinin aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisini veya,

(ıı)Terhis belgesinin önlü ve arkalı olmak üzere fotokopisini Askerlik Şubelerinden onaylatarak getireceklerdir (Onaysız fotokopi kabul edilmez),

(m) Askerlik hizmetini yapmayan erkek adaylar için, 12 Ağustos 2011 tarihinden sonra alınmış askerlik durum belgesinin aslı (Fotokopi kabul edilmez),

(n) Varsa, Şehit, Gazi eş ve çocuklarına ait ilgili kurumdan alınmış onaylı belge,

(o) Harita mühendisliğine müracaat eden adaylar için varsa yabancı dil notunu gösteren (KPDS, ÜDS, TOFEL) bir belge,

(ö) Fotoğraf: Adayın en son halini gösterir 4,5x6 cm. ebadında 4 adet fotoğraf (Bir tanesi sınav esnasında alınacaktır. Fotoğrafların arka tarafına adayın adı-soyadı, aday numarası tükenmez kalemle yazılacaktır),

(p) Tükenmez kalem (mürekkepli kalem olmayacak), kurşun kalem, silgi, fiziki kabiliyet ve yeterlilik testi için eşofman, şort ve spor ayakkabısı. Beden eğitimi öğretmenliğine başvuran adaylar gelirken yanlarına yüzme testi için mayo, bone, havlu, terlik vb. gibi malzemeleri getireceklerdir.

NOT: 1. Cep telefonu, hesap makinesi, çağrı cihazı, fotoğraf makinesi ve benzeri eşyalar ile sınava girilmeyeceği ve sınav merkezlerinin giriş nizamiyelerinde emanete alınmayacağı için adaylar bu gibi malzemeleri yanlarında bulundurmayacaklardır.

2. Adayların, ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken istenen belge ve malzemeleri mutlaka getirmeleri gerekmektedir. İstenen belgeleri getirmeyen adaylar, belge eksikliğinden dolayı sınava alınmayacak ve işlemleri iptal edilecektir.

(4) Yazılı sınavı kazanan adaylar ikinci seçim aşamalarına gelirken yukarıda açıklanan belgelere ilave olarak aşağıdaki belgeleri ayrı bir zarfa koyarak mülakat sınavı aşamasında teslim edeceklerdir.

(a) Adayın en son halini gösterir 4,5x6 cm. ebadında 12 adet fotoğraf (Polaroid olmayacaktır. Fotoğrafların arka tarafına adayın adı-soyadı, aday numarası tükenmez kalemle yazılacak ve 8 adedi hastane sevk işlemlerinde kullanılacaktır).

(b) Adayın kendisine ait 3 adet nüfus cüzdanı fotokopisi veya nüfus cüzdan Sureti.

(c) Aday hakkında bilgi verecek akrabası ve eski işvereni olmayan 3 kişiye ait ad, soyad, ikametgah adresi, iş adresi, telefon ve meslek bilgileri.

ç. Adayların ikinci seçim aşamalarında tabi olacakları sınavlar;

(1) Kişilik Değerlendirme Testi;

Yazılı sınavda başarılı olan tüm adaylara mülakat öncesinde Kişilik Değerlendirme Testi uygulanacaktır. Kişilik değerlendirme testi nota tahvil edilmeyecek, mülakat sınavında kanaat oluşturmaya yardımcı olacaktır.

(2) Ön Sağlık Muayenesi;

(a) Vücut yapısı düzgün, ağız, çene ve diş yapısı muntazam olmak. Yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban ve yanık izleri, dilinde pelteklik, vücudunda dövme, kekemelik ve gözünde şaşılık bulunmamak, göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu olmamak vs.,

(b) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen (TABLO-4a ve TABLO-4b’de erkek ve bayan adaylar için ayrı ayrı belirtilmiştir.) boy ve kilo sınırları içinde olmak,

(c) Ön sağlık muayenesinde TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre muvazzaf/sözleşmeli subay olma şartlarını taşımayanlar başarısız sayılacak ve sınavlara alınmayacaktır.

(3) Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Testi (FKYT);

(a) KHO ve FYO kaynaklı sınıflar için müracaat eden;

(ı) Sözleşmeli subay adayları (KHO Kaynaklı Sınıflar, Öğretmen [Rehberlik ve Danışma], Tabip ve Diş Tabibi sınıfları); 1500 m Koşu, Mekik ve Şınav branşlarından değerlendirilecektir. Adaylar için Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Test Standartları TABLO-8a’da, açıklamalar TABLO-9’dadır. Değerlendirmede adayların her bir branştan sınava tabi tutulması, her branştan alınan puanların toplamının branş sayısına bölünmesi sonucu elde edilecek puanın 40 baraj puanını geçmesi şarttır. Baraj puanını geçen adaylar müteakip aşama olan mülakat sınavına çağrılacaktır. Sözleşmeli subay aday adaylarının fiziki yeterlilik ve değerlendirme notu; mekik, şınav ve koşudan aldıkları notların toplamının üçe bölümünden elde edilen nottur. Değerlendirmede KHO kaynaklı sınıflara FKYT puanının %15’i, FYO kaynaklı sınıflara FKYT puanının %10’u alınacaktır.

(ıı) Muvazzaf subay adayları (Personel, Mühendis, Öğretmen, Tabip, Eczacı, Diş Tabibi, Veteriner ve Sağlık sınıfları); 3000 m Koşu, Mekik ve Şınav branşlarından değerlendirilecektir. Adaylar için Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Test Standartları TABLO-8b’de, açıklamalar TABLO-9’dadır. Değerlendirmede adayların her branştan aldıkları puanların toplamının branş sayısına bölünmesi sonucu 30 baraj puanını geçmesi şarttır. Adayların bedeni yetenek notu; mekik, sınav ve koşudan aldıkları notların toplamının üçe bölümünden elde edilen nottur. Yardımcı sınıflara (Personel, Mühendis, Öğretmen, Tabip, Eczacı, Diş Tabibi, Veteriner ve Sağlık sınıfları) alınacak muvazzaf subay adayları için fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi bir baraj olup değerlendirme puanı olarak kullanılmaz.

(b) Beden Eğitimi Öğretmeni olarak alınacak adaylara uygulanacak Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Testi standartları TABLO-10a, TABLO-10b, TABLO-11a ve TABLO-11b’de belirtilmiştir. Fiziki kabiliyet sınavının 100 puan üzerinden değerlendirilip % 50’nin, meslek bilgisi sınavının 100 puan üzerinden değerlendirilip % 30’nun, Genel Kültür Sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilip % 20’nin alınmasıyla değerlendirme toplam 100 puan üzerinden yapılır. Fiziki Kabiliyet Sınavından % 50 üzerinden 40, Meslek Bilgisi Sınavından % 30 üzerinden 15, Genel Kültür Sınavından % 20 üzerinden 10 ve daha yukarı puan alan veya toplam puanda 70 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır ve mülakata çağrılır.

(c) FKYT Sonuçlarına itiraz eden adaylar için, sınav komisyon başkanının başkanlığında, bir sınıf subayı ve bir beden eğitimi öğretmeninden oluşan “Nihai Karar Komisyonu” teşkil edilecektir. FKYT notu olarak belirlenen baraj puanını geçemeyen adaylar tercih edecekleri azami iki branştan (beden eğitimi öğretmenleri için iki konudan) itiraz hakkına sahiptirler. İtiraz eden adaylar iki branştan (beden eğitimi öğretmenleri için iki konudan) tekrar not yükseltme sınavına tabi tutulacaktır. Sınav sonucunda komisyonunun verdiği karar kesin olup değiştirilemez ve itiraz edilemez.

(ç) Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Testinde (FKYT) baraj puanını aşamayan adaylar başarısız kabul edilerek sınavların müteakip aşamalarına alınmayacaktır. FKYT’de baraj notunu geçemeyen adaylar elenecektir.

NOT: Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Testlerine katılacak adaylar, kendileri için herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılacaklardır. Bu nedenle sınavlar sürecinde meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara ait olacaktır.

(4) Mülakat;

Görüşme yoluyla yapılan planlı ve ölçülü bir konuşmadır.

(a) Sözleşmeli subay değerlendirmesi 100 tam not üzerinden yapılır, 70 ve daha yukarı puan alanlar başarılı kabul edilecektir. Mülakatta 70 puanın üzerinde not alamayan adaylar elenecektir.

(b) Muvazzaf subay değerlendirmesi 50 tam not üzerinden yapılır, 40 ve daha yukarı puan alanlar başarılı kabul edilecektir. Mülakatta 40 puanın üzerinde not alamayan adaylar elenecektir.

4. DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAKTIR?

a. Yazılı sınav, ön sağlık, fiziki kabiliyet ve yeterlilik sınavı ile mülakatta başarılı olan (barajı geçen) adaylar değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Bu sınavların herhangi birinden barajı geçemeyen adaylar değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.

b. KHO kaynaklı muharip ve yardımcı sınıflara alınacak SÖZLEŞMELİ SUBAY ADAYLARI (Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, İstihkâm, Muhabere Ulaştırma, İkmal, Bakım, Personel, Maliye sınıfları için):

KHO kaynaklı muharip ve yardımcı sınıflara alınacak adayların değerlendirmesi; yazılı sınav notunun % 70’ine, FKYT notunun % 15’i, mülakat notunun % 15’i ve özel nitelik puanından alınan notların toplamına göre yapılacaktır.

[Sonuç Puanı = Yazılı Sınavın %70’i + FKYT’nin %15’i + Mülakatın %15’i + Özel Nitelik Puanı]

c. FYO Kaynaklı Sınıflara alınacak SÖZLEŞMELİ SUBAY ADAYLARI (Öğretmen [Rehberlik ve Danışma], Tabip ve Diş Tabibi sınıfları için):

(1) FYO kaynaklı ve meslek sınavı yapılan tüm sınıf ve branşlarda (Beden Eğitimi Branşı Hariç) adayların yazılı sınav notunun hesaplanmasında genel kültür sınav notunun % 40’ı, meslek bilgisi sınav notunun % 60’ı alınır ve bu iki notun toplamı değerlendirmeye esas olacak adayın yazılı sınav notunu oluşturur. Bu not 100 tam puan üzerinden hesaplanır.

(2) FYO kaynaklı Sınıflara alınacak adayların değerlendirmesi; yazılı sınav notunun % 70’ine, FKYT notunun % 10’u, mülakat notunun % 20’si ve özel nitelik puanından alınan notların toplamına göre yapılacaktır.

[Sonuç Puanı = Yazılı Sınavın %70’i + FKYT’nin %10’u + Mülakatın %20’si + Özel Nitelik Puanı]

ç. Yardımcı sınıflara alınacak MUVAZZAF SUBAY ADAYLARI (Personel, Mühendis, Öğretmen, Tabip, Eczacı, Diş Tabibi, Veteriner ve Sağlık):

(1) FYO kaynaklı ve meslek sınavı yapılan tüm sınıf ve branşlarda (Beden Eğitimi Branşı ve Personel sınıfı hariç) adayların yazılı sınav notunun hesaplanmasında genel kültür sınav notunun % 40’ı, meslek bilgisi sınav notunun % 60’ı alınır ve bu iki notun toplamı değerlendirmeye esas olacak adayın yazılı sınav notunu oluşturur. Bu not 100 tam puan üzerinden hesaplanır.

(2) Yardımcı sınıflara alınacak muvazzaf subay adaylarının değerlendirmesi; yazılı sınav notu, mülakat notu ve özel nitelik puanından alınan notların toplamına göre yapılacaktır. Yardımcı sınıflara alınacak muvazzaf subay adayları için fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi bir baraj olup değerlendirme puanı olarak kullanılmayacaktır.

[Sonuç Puanı = Yazılı Sınav + Mülakat + Özel Nitelik Puanı]

d. Beden Eğitimi Öğretmenleri:

Beden Eğitimi Öğretmeni olarak alınacak adayların değerlendirmesi; yazılı sınav notu, FKYT notunun %50’si, mülakat notu ve özel nitelik puanından alına notların toplamına göre yapılacaktır.

[Sonuç Puanı = Yazılı Sınav + FKYT’nin %50’si + Mülakat + Özel Nitelik Puanı]

e. Özelliği nedeniyle verilecek ilave puanlar (Özel Nitelik Puanı);

(1) Yüksek lisans eğitimini tamamlamış adaylara 5 puan,

(2) Doktora veya tıpta ve veterinerlikte uzmanlık eğitimini tamamlamış adaylara 10 puan,

(3) Şehit eş ve çocuklarına 10 puan,

(4) Gazi eş ve çocuklarına 5 puan,

(5) Herhangi bir branşta sporcu veya antrenör olarak milli olanlar veya birden fazla branşta antrenörlük yapan adaylara 5 puan verilecektir. (Beden Eğitimi Öğretmeni adayları için geçerlidir.)

(6) Bir adaya özel nitelik puanı kapsamında en fazla 10 puan verilecektir. (Sözleşmeli subay adayları için geçerlidir.)

f. Yapılacak değerlendirme neticesinde başarılı olan adayların bitirdikleri bölümler esas alınarak kontenjanlar ve adayların tercihleri doğrultusunda sınıflandırma yapılacaktır.

5. SINAV SONUÇLARININ İLANI VE SAĞLIK RAPORU İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAKTIR?

a. Sağlık raporu işlemleri için, mülakat aşamasına katılan bütün adaylara, belirlenecek Asker Hastanelerine sevk evrakı verilecektir.

b. İcra edilen sınavlar sonucunda asil ve yedek olarak başarılı olan adayların isim listesi, faaliyet takviminde belirtilen tarihlerde K.K.K.lığının www.kkk.tsk.tr İnternet adresinden yayımlanacaktır.

c. Yayımlanan sınav sonucuna göre asil ve yedek olarak başarılı olan adaylar mülakat aşamasında kendilerine verilen sevk evrakları ile sağlık raporu işlemlerine başlayacak, diğer adaylar bu belgeleri imha edecektir.

ç. Sağlık raporu almak üzere hastaneye sevk edilen adaylar sağlık raporu sonuçlarını K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı 06620 Cebeci/Ankara adresine elden teslim edecek veya posta ile gönderecektir.

d. Olumsuz sağlık raporu alan adaylar en geç 7 gün içerisinde itiraz dilekçesi ile K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına başvuruda bulunabilirler. İtiraz için başvuruda bulunan adaylar kontrol hastanesine sevk edilecektir. Adayın kontrol hastanesinden almış olduğu sonuç olumsuz ise işlemleri sonlandırılacak, olumlu ise hakem hastanesine sevk edilecektir. Hakem hastanesine sevk edilen adaylara almış oldukları sonuca göre işlem yapılacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

1. BAŞVURU SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

a. Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır.

b. Online Başvuru Formunda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.

c. Adayların yazışma adresleri ile telefon numaralarını tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. Adaylar ikamet ettikleri adresleri yazarlarken, mutlaka ikamet ettikleri yerlerdeki postanelerden posta kodunu doğru olarak öğrenerek doldurmalıdır.

ç. Online Başvuru Formunda adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.

d. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri iptal edilecektir.

e. Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

2. MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY ONLINE BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI:

Adaylar aşağıda açıklanan Başvuru Formu doldurma talimatını iyice okuyup anladıktan sonra “ONLINE BAŞVURU FORMU”nu tıklayarak dolduracaklardır.

1. T.C.KİMLİK NUMARASI:

T.C.Kimlik numaranızı (11 haneli) tam ve doğru olarak yazınız.

DİKKAT: BİLGİ GÜNCELLEME İŞLEMİNİ SEÇTİĞİNİZDE, İŞLEMİ YAPARKEN TC KİMLİK NUMARASINI DEĞİŞTİRMEYE İZİN VERİLMEYECEĞİNDEN, TC KİMLİK NUMARANIZI DOĞRU VE EKSİKSİZ GİRDİĞİNİZİ KONTROL EDİNİZ.

2. ADI:

Adınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Adınızı yazmanız için bu alanda 20 harflik bir yer ayrılmıştır. Birden fazla adınız varsa, nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, diğer adınızı arada bir boşluk bırakarak yazınız. İsim veya isimlerinizi yazdığınızda ilgili alana sığmaması durumunda, birinci adınızı açık olarak sığdığı kadarıyla, ikinci adınızı bir boşluk bırakarak baş harfini yazınız.

DİKKAT: BİLGİ GÜNCELLEME İŞLEMİNİ SEÇTİĞİNİZDE, İŞLEMİ YAPARKEN ADINIZI DEĞİŞTİRMEYE İZİN VERİLMEYECEĞİNDEN, ADINIZI DOĞRU VE EKSİKSİZ GİRDİĞİNİZİ KONTROL EDİNİZ.

3. SOYADI:

Soyadınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Soyadınızı yazmanız için 25 harflik bir yer ayrılmıştır. Nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, soyadınızı ilgili kutucuğa sığdığı kadar yazınız. Birden fazla soyadınız varsa, sırasıyla arada bir boşluk bırakarak yazınız.

DİKKAT: BİLGİ GÜNCELLEME İŞLEMİNİ SEÇTİĞİNİZDE, İŞLEMİ YAPARKEN SOYADINIZI DEĞİŞTİRMEYE İZİN VERİLMEYECEĞİNDEN, SOYADINIZI DOĞRU VE EKSİKSİZ GİRDİĞİNİZİ KONTROL EDİNİZ.

4. BABA ADI:

Babanızın adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

5. ANNE ADI:

Annenizin adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

6. DOĞUM TARİHİ:

Nüfus cüzdanınızda yazan veya düzeltilmemiş nüfus kaydına göre olan doğum tarihinizi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden bularak seçiniz.

7. DOĞUM YERİ İL/İLÇE:

Nüfus cüzdanınızın “doğum yeri” bölümünde yazılı olan il/ilçeyi, ilgili bölümden önce ili, sonra ilçeyi bularak seçiniz.

8. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE/MAHALLE/KÖY :

Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan il/ilçe/mahalle/köy ile ilgili bilgileri bularak seçiniz.

9. CİLT NU./ SAYFA NU. (AİLE SIRA NU.)/ SIRA NU.:

Nüfus cüzdanınızın “cilt nu.”, “sayfa nu. (aile sıra nu.)” ve “sıra nu.” bölümünde yazılı olan numarayı tam ve doğru olarak sırasıyla yazınız.

10. MEDENİ HALİ:

Medeni halinizi belirten size uygun seçeneği işaretleyiniz.

11. CİNSİYETİ:

Cinsiyetinizi belirten seçeneği işaretleyiniz.

12. BABA MESLEĞİ:

Babanızın (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

13. ANNE MESLEĞİ:

Annenizin (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

14. BABA ÖĞRENİM DURUMU:

Babanızın (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

15. ANNE ÖĞRENİM DURUMU:

Annenizin (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

16. GAZİ VEYA ŞEHİT EŞ/ÇOCUĞU MUSUNUZ?:

Bu alana gazi veya şehit eş/çocuğu iseniz “Evet”, değilseniz “Hayır” seçeneğini işaretleyiniz.

17. SÜREKLİ İKAMET ADRESİ:

Sürekli ikamet ettiğiniz adresi yazınız. Başka bir adrese taşınmanız durumunda adres bilgilerinizi mutlaka güncelleyiniz.

18. POSTA KODU:

Sürekli ikamet adresi olarak belirlediğiniz adresin posta kodunu yazınız. Bilmiyorsanız en yakın PTT şubesinden öğreniniz.

19. SÜREKLİ İKAMET İLİ/İLÇESİ:

Sürekli ikamet adresi olarak belirlediğiniz adresin önce bağlı olduğu ili seçiniz. Müteakiben adresin bağlı olduğu ilçeyi seçiniz.

20. E-POSTA ADRESİ:

Gerekli olduğu takdirde kullanılmak üzere, sizin tarafınızdan kullanılan geçerli bir e-posta adresini tam ve doğru olarak küçük harflerle yazınız.

21. CEP TELEFON NUMARASI:

Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli cep telefon numaranızı (GSM kodunu belirterek) yazınız.

22. TELEFON NUMARASI:

Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli telefon numaranızı (alan kodunu belirterek) yazınız (PTT kaydı olması önemlidir).

23. EĞİTİM DURUMU (LİSE TÜRÜ/LISE BÖLÜMÜ/ÜNIVERSITE/FAKÜLTE/ FAKÜLTE BÖLÜMÜ:

Eğitim durumunuzu belirleyen size uygun alanı seçiniz. Lise türü, lise bölümü, üniversite, fakülte ve fakülte bölümlerini ilgili alandan seçiniz.

24. LİSANS MEZUNİYET NOTU:

Lisans bitirme derecenizi yazınız.

25. LİSANS MEZUNİYET TARİHİ:

Lisans bitirme tarihini yazınız.

26. EHLİYET :

Sahip olduğunuz Sürücü Belgesinin sınıfını ilgili bölümden seçiniz. Sürücü Belgesi almak için başvuruda bulunduysanız ve hâlen belgenizi almadıysanız kodlama yapmayınız. Sürücü Belgesine sahip olmayan adaylar kodlama yapmayacaktır.

27. YABANCI DİL BİLGİSİ:

Öğrenim gördüğünüz veya bildiğiniz yabancı dili ve seviyesini ilgili alandan seçiniz. Varsa belgelenebilir sınav adını ve sınav puanını işaretleyiniz.

28. ASKERLİK STATÜSÜ (ERKEK ADAYLAR İÇİN):

Askerlik statünüzü belirten seçeneği işaretleyiniz (Erkek adaylar için).

29. TERHİS TARİHİ/SEVK TARİHİNİZ (ERKEK ADAYLAR İÇİN):

Terhis ve sevk tarihinizi gün/ay/yıl olarak işaretleyiniz. (Askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan adaylar dolduracaklardır.)

30. TERTİBİNİZ (ERKEK ADAYLAR İÇİN):

Tertibinizi yazınız. (Askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan adaylar dolduracaklardır.)

31. GÖREV YAPTIĞINIZ KUVVET (ERKEK ADAYLAR İÇİN):

Askerlik yaptığınız kuvveti işaretleyiniz (Askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan erkek adaylar için).

32. ASKERLİK YAPTIĞI SINIF VE BRANŞ (ERKEK ADAYLAR İÇİN):

Askerlik yaptığınız sınıfı ve branşı işaretleyiniz (Askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan erkek adaylar için).

33. RÜTBENİZ (ERKEK ADAYLAR İÇİN):

Askerlik yaptığınız rütbeyi işaretleyiniz. (Askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan erkek adaylar için).

34. BİRLİK ADRESİ, İLİ (ERKEK ADAYLAR İÇİN):

Görev yaptığınız birlik adresini ve ilini yazınız. (Askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan erkek adaylar için).

35. BÖLÜM TERCİHİ:

Adayların okul ve bölümlerine göre başvurabilecekleri sınıf ve branşlar Kara Harp Okulu (KHO) kaynaklı ve Fakülte Yüksek Okulu (FYO) kaynaklı olmak üzere TABLO-3’te belirtilmiştir. Adayların KHO kaynaklı sınıflardan bir / birden fazlasını veya FYO kaynaklı sınıflardan sadece bir tanesini tercih etme hakları bulunmaktadır. Adaylara hem KHO kaynaklı, hem FYO kaynaklı sınıfları aynı anda tercih hakkı tanınmamaktadır. Buna göre mezun olduğunuz okul ve bölüme göre size tercih etme hakkı verilen KHO kaynaklı veya FYO kaynaklı tercihlerden birini işaretleyiniz. Yaptığınız ilk tercihe göre değerlendirme yapılacaktır (Hem muvazzaf hem de sözleşmeli subay kontenjanında yer alan sınıflardan [Rehberlik ve danışma öğretmeni, tabip ve diş tabibi] sadece birisini tercih ediniz. Bu sınıflarda hem muvazzaf hem de sözleşmeli tercihi yapmanız halinde yine ilk tercihiniz dikkate alınacaktır.).

36. İSTEDİĞİM TERCİHLERE YERLEŞTİRİLEMEDİĞİM TAKDİRDE BAŞKA BİR SINIFA YERLEŞTİRİLMEYİ KABUL EDİYORUM:

Tercihlerinize yerleştirilemediğiniz takdirde (Mezun olduğunuz okul/bölümün TABLO-3’de belirtilen kaynak okul/bölümlere uyması ve diğer şatları taşımanız durumunda) İDARE tarafından yapılacak yerleştirmeyi kabul ediyorsanız “evet”, kabul etmiyorsanız “hayır” seçeneğini işaretleyiniz (Sadece KHO Kaynaklı sınıfları tercih eden adaylar için geçerlidir.).

37. SINAV MERKEZİ TERCİHİ:

Yazılı sınava girmek istediğiniz sınav merkezini işaretleyiniz. Sınav merkezlerinin kapasitesine göre adaylar idare tarafından belirlenecek farklı sınav merkezine planlanabilecektir.

38. ONAY:

Bilgilerinizi kontrol ederek “Kaydet” düğmesine basınız.

ÖNEMLİ NOT:

1. Açılan son sayfada bulunan ADAY NUMARASI, ADI, SOYADI VE T.C. KİMLİK NUMARASINI gerektiğinde kullanmak üzere mutlaka not ediniz, bir başkası ile paylaşmayınız ve kaybetmeyiniz. Bu maksatla, bu sayfanın bilgisayar çıktısını alıp saklayınız.

2. Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde, başvuru ana sayfasından “Başvuru Güncelle” seçeneği seçilerek, güncellenecek bilgilerinizi düzeltiniz. Diğer aşamaları da takip ederek kayıt düzeltme işleminizi tamamlayınız (Aday numaranızın değişmemesi gerekmektedir).

3. Başvuru kılavuzunda belirtilen nitelikleri taşımayan adayların başvuruları, online başvuru formunu doldurarak kayıt numarası alsalar dahi, başvuru niteliklerini taşımadıkları tespit edildiğinde geçersiz kabul edilecektir.

ADAY NUMARANIZI KAYBETMEYİNİZ. İdarece, adayların yazılı, şifahen veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Aday Numarasını Öğrenme” taleplerine yanıt verilmeyecektir.

Başvuru esnasında karşılaştığınız sorunlarla ilgili irtibat numaraları:

Tel. Nu. : (0 312) 562 11 11

Faks Nu. : (0 312) 411 60 50

TABLOLAR

 

TABLO-1    TEMİN YAPILACAK SINIF VE BRANŞLAR Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO-2    FAALİYET TAKVİMİ Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO-3    KAYNAK OKULLAR VE BAŞVURABİLECEĞİ SINIFLAR Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO-4a  BOY VE KİLO ORANLARI NOMOGRAMI-1 (ERKEK) Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO-4b  BOY VE KİLO ORANLARI NOMOGRAMI-2 (BAYAN) Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO-5    YEDEK SUBAYLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO-6    KISA DÖNEM ERBAŞ/ERLER İÇİN NİTELİK BELGESİ Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO-7    SİLAHLI KUVVETLERDE GÖREVLİ SİVİL MEMUR VE İŞÇİLER İÇİN NİTELİK BELGESİ Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO-8a  SÖZLEŞMELİ SUBAY FİZİKİ KABİLİYET VE YETERLİLİK TESTİ STANDARTLARI  Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO-8b   MUVAZZAF SUBAY FİZİKİ KABİLİYET VE YETERLİLİK TESTİ STANDARTLARI      Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO-9     FİZİKİ KABİLİYET VE YETERLİLİK TESTİ AÇIKLAMALARI Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO-10a BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN FİZİKİ YETERLİLİK DEĞERLENDİRME TABLOSU-1 (ERKEK) Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO-10b BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN FİZİKİ YETERLİLİK DEĞERLENDİRME TABLOSU-2 (ERKEK)  Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO-11a BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN FİZİKİ YETERLİLİK DEĞERLENDİRME TABLOSU-1 (BAYAN) Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO-11b BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN FİZİKİ YETERLİLİK DEĞERLENDİRME TABLOSU-2 (BAYAN) Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO-12   ADAY BİLGİ FORMU Ulaşmak için tıklayınız…


ONLİNE BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Misafir tarafından; 22-03-2013 16:31 tarihinde yazıldı...
 
anladık ve müracatlar bu gün acıklanacaktı neden sitede yayınlanmadı