Mehil müddetinde rapor alınması

Devlet Personel Başkanlığı, iki önemli görüşü internet sitesinde yayımladı.
Devlet Personel Başkanlığı, KİT personelinin geçici görevlendirilmesi ile mehil müddetinde alınan raporla ilgili iki önemli görüş verdi.

GEÇİCİ GÖREVLENDİRME

399 sayılı KHK'nin (II) sayılı cetvelinde yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerin 657 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi çerçevesinde geçici olarak görevlendirilemeyeceği ancak Teşebbüsün ilgili olduğu Bakanlıkta 3046 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi çerçevesinde geçici görevlendirilmesinin mümkün olduğu hk. (12/03/2015-E.1818) 

ÖZET: 399 sayılı KHK'nin (II) sayılı cetvelinde yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerin 657 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi çerçevesinde geçici olarak görevlendirilemeyeceği ancak Teşebbüsün ilgili olduğu Bakanlıkta 3046 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi çerçevesinde geçici görevlendirilmesinin mümkün olduğu hk.  (12/03/2015-E.1818)

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza İnceleme ve Araştırma Kurulunda demiryolu kaza ve olaylarının incelenmesine katılmak yapmak üzere üç adet personelinizin geçici olarak görevlendirilmesinin talep edildiğinden bahisle, Teşebbüsünüz emrinde 399 sayılı KHK'nin (II) sayılı cetvelinde yer alan sözleşmeli personelin 657 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi çerçevesinde geçici olarak görevlendirilip görevlendirilemeyeceği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 399 sayılı KHK'nin 58 inci maddesinde "Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda uygulanması sırasında birliği sağlamak ve doğacak tereddütleri gidermekle Devlet Personel Başkanlığı yetkili ve görevlidir.

Sözleşmeli personele ilişkin olarak bu Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan,06/05/2013 tarihli ve 28639 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında "Kurulun her bir ulaştırma türü için ihtiyaç duyacağı, özel yönetmeliklerinde ayrıca tanımlanan kriterlere uygun nitelikteki uzman görevlendirilmesi Bakanlıktan veya 657 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi hükmüne istinaden Bakanlık bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarından geçici görevlendirme yoluyla yapılır." hükmüne yer verilmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ek 8 inci maddesinin birinci fıkrasında "Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıda belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilir." denilmiş ve geçici görevlendiremeye ilişkin şartlar sayılmıştır, anılan maddesin ikinci fıkrasında ise " Birinci fıkrada belirtilen hâller dışında memurlar, kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulması hâlinde kurumlarınca, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında altı aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebilir." hükmüne yer verilmiştir.

Mezkur hükmün iki fıkrasında da "memurlar" ifadesine yer vermek suretiyle düzenlemenin sadece Devlet memuru statüsünde olan personeli kapsamasının hedeflendiği anlaşılmaktadır.

Ayrıca, 3046 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde "Bakanlıklar kendi bağlı ve ilgili kuruluşları personelinden ihtiyaç duyduklarını yatırım programları ve projelerin hazırlanması gibi konularda ve uzmanlık isteyen işlerde geçici olarak süre ve çalışma konusu belirtilmek şartıyla ve bakanın onayı ile bakanlık merkez teşkilatında görevlendirebilirler. Ancak bu personelin çalışma süresi altı ayı geçemez." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar karşısında,

1-      399 sayılı KHK'nin (II) sayılı cetvelinde yer alan sözleşmeli personelin 657 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi çerçevesinde geçici olarak görevlendirilmesinin mümkün olmadığı,

2-      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının ilgili kuruluşu statüsünde olan

Teşebbüsünüzde görevli sözleşmeli personelin anılan Kurulda 3046 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi çerçevesinde geçici görevlendirilmesinin mümkün olduğu,

mütalaa edilmektedir.MEHİL MÜDDETİ

Yer değiştirme suretiyle başka bir yere atanan memurun mehil müddeti içinde hastalık raporu alması halinde göreve ne zaman başlayacağı ve aylığının verilip verilemeyeceği hk.( 08/10/2013-18097) 

ÖZET: Yer değiştirme suretiyle başka bir yere atanan memurun mehil müddeti içinde hastalık raporu alması halinde göreve ne zaman başlayacağı ve aylığının verilip verilemeyeceği hk.( 08/10/2013-18097)

 

Genel Müdürlüğünüzde görev yapan personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesi gereğince aynı unvanla diğer çay fabrikası müdürlüklerine 30/07/2013 tarihinde naklen atamasının yapıldığını, söz konusu atamanın ilgiliye 12/08/2013 tarihinde tebellüğ ettirilerek ayrılışının yapıldığını, 28/08/2013 tarihinde yeni görev yerinde göreve başlaması gerekirken bahsi geçen personelin mehil müddeti içinde rapor aldığını ve 11/09/2013 tarihinde göreve başladığını belirten ve mehil müddetini aşan 14 günlük rapor süresi kadar aylığından kesinti yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş talep edilen ilgi yazı incelenmiştir.

            Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Güvenlik” başlıklı 18 inci maddesinde, “Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilmez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz.” hükmü yer almaktadır.

          Mezkur Kanunun “Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi” başlıklı 62 nci maddesinde, “İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;

          a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

          b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,

          İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.

          Yukarıdaki süreler;

          1 - Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,

          2 - Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi,

          3 - Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği,

          tarihinde başlar.

            Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal ödenir. Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar.

             Bu maddede geçen "yer" deyiminin kapsamı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte belirtilir.” hükmü yer almaktadır. Söz konusu hükümde kanuni izinlerin kullanılması sırasında başka bir göreve atanan memur için göreve başlama süresinin(mehil müddetinin) iznin bitiminden itibaren başlayacağı belirtilmekle birlikte, atama emri tebellüğ ettirildikten sonra mehil müddeti içinde memurun hastalık raporu alması durumunda göreve başlamayla ilgili herhangi bir düzenleme mezkur hükümde yer almamaktadır. 

Adı geçen Kanunun “İşe başlamama halinde yapılacak işlem” başlıklı 63 üncü maddesinde, “Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62 nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunların belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.

    Başka yerdeki bir göreve atananlardan 62 nci maddedeki süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamayanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevlerinde işe başlamayanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar.” hükmü yer almaktadır. Mezkur hükümde memurun başka yerdeki göreve atanması halinde 62 nci maddedeki süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevine başlamaması halinde eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile mehil müddetine ek olarak 10 günlük bir süre daha verilebileceği belirtilmekte olup, söz konusu ek sürenin memurun belgeye dayalı zorlayıcı bir mazeretinin bulunmaması durumunda verilebilecek bir süre olduğu değerlendirilmektedir. Bu ek süreyi belgeye dayalı zorlayıcı bir mazeretinin bulunması durumunda verilecek ek süre olduğunun düşünülmesi durumunda bu konuda kurumların takdir yetkisinin olmaması gerekirdi. Halbuki, söz konusu ek sürenin verilip verilmeyeceği hususunda kurumların takdir yetkisi bulunmaktadır. Dolayısıyla, bahsi geçen memura göreve başlaması için verilebilecek ek süreye ilişkin hükmün mehil müddeti içerisinde hastalık raporu alınması durumunda uygulanmasının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

657 sayılı Kanunun “Hastalık ve refakat izni” başlıklı 105 inci maddesinin birinci fıkrasında “Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir.” hükmü yer almaktadır.  Söz konusu hükümde memura verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine aylık ve özlük hakları korunarak izin verileceği belirtilmektedir. Başka yerdeki göreve ataması yapılarak atama emri tebellüğ ettirilen ve  mehil müddeti içindeki personelin memur statüsünün devam ettiği, dolayısıyla bu süre içinde usulüne uygun olarak almış olduğu hastalık raporları süresince memura aylığının verilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Mezkur Kanunun “Görev yeri değiştirilen memurların aylıkları” başlıklı 169 uncu maddesinde “Bulundukları yerden başka yerlerdeki görevlere nakledilen ve 62 nci maddede belirtilen süre içinde yeni görevlerinde işe başlayan memurlarla, yer değiştirme suretiyle başka kurumlara atanan memurların aylıkları, işe başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren yeni görev yerinde ödenir. Eski görev yerinde alınan aylıklar için kurumlar arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmaz.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;

-  Başka yerdeki görevlere ataması yapılan memura 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesi gereğince verilen mehil müddetinin ilgilinin başka yere taşınmasına ilişkin işleri yapabilmesi için verildiği düşünülmekte olup, bu süre içinde hastalanarak hastalık raporu alan memurun bu işleri yapamayacağının değerlendirilmesi sebebiyle,  memurun mehil müddeti içinde hastalık raporu alması halinde mehil müddetinin duracağı, rapor süresinin bitiminde mehil müddetinin kalan kısmının devam edeceği,

-   Başka yerdeki görevlere ataması yapılan memurun 657 sayılı Kanunun 62 nci maddesi gereğince verilen mehil müddeti  içinde memuriyet statüsünün devam etmesi, mezkur Kanunun 105 inci maddesinde memura verilen hastalık izninde aylık ve özlük haklarının korunacağının ve yine aynı Kanunun 18 inci maddesinde bu Kanunda yazılı haller dışında memurun aylığının elinden alınamayacağının belirtilmesi sebebiyle, mehil müddeti içinde hastalık raporu alan memurun usulüne uygun olarak almış olduğu hastalık raporunun hastalık iznine çevrilerek aylığının ödenmesi gerektiği,

mütalaa edilmektedir.

 

Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!