Memuriyet Dışındaki Çalışmaların Hizmet ve Emeklilikte Değerlendirilmesi

Memuriyet Dışındaki Çalışmaların Hizmet ve Emeklilikte Değerlendirilmesi
Devlet Memurluğundan önce veya memuriyetten ayrılıp serbest olarak yada resmi ve özel sektörde görev yapıldıktan sonra tekrar memuriyete dönenlerin memuriyet dışında geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylığında, ilk dört dereceye yapılacak olan atamalarda, emeklilikte nasıl değerlendirilir?
1-Memuriyet Dışında Geçen Hizmetlerin Kazanılmış Hak Aylığı yönünden Değerlendirilmesi

Kazanılmış hak aylığının belirlenmesinde öğrenim durumu ve hizmet sınıfı hususları dikkate alınır.

Memuriyet dışında geçen hizmetlerin değerlendirilmesi, 657 sayılı Kanunun 36/C maddesinde açıklanıyor.

Memuriyet dışında geçen çalışma sürelerinin değerlendirilmesi hizmet sınıfına göre değişiklik göstermektedir. 657 sayılı Kanunun 36/C maddesine göre memuriyet dışındaki serbest olarak çalışılan veya resmi ve özel sektörde geçen süreler, Teknik Hizmetler, Sağlık Hizmetleri, Avukatlık Hizmetleri sınıfları ile Milli eğitim Bakanlığı kadrolarında ve basınla ilgili kadrolarda çalışanlar için değerlendirilirken, aynı süreler Genel İdare Hizmetleri Sınıfında çalışan memurlar açısından değerlendirilmemektedir. Örneğin, özel sektörde meslekle ilgili olarak geçen süreler Teknik Hizmetlerde çalışan bir personel açısından kazanılmış hak aylığında değerlendirilirken, Genel İdare Hizmetleri sınıfında görev alan birinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmemektedir. Aynı şekilde bir kamu kurumunda işçi olarak çalışılan süreler Teknik veya Sağlık hizmetlerinde değerlendirilebilirken, Genel İdare Hizmetleri sınıfındaki memur açısından değerlendirilememektedir.

Memuriyet dışında geçen hizmet sürelerinin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı hariç diğer hizmet sınıflarında nasıl değerlendirilir.

A-Teknik hizmetler sınıfı :

   Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu Kanun ve bu Kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin ¾ ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.

B-Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı:

    Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel kurumlarda yapanlarla, memurluktan ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memurluğa girmek isteyenlerin sağlık hizmetlerinde geçen süresinden, bu Kanun ve bu Kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen süreleri ve geri kalan sürelerinin ¾’ü toplamı memurlukta geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.

C-Avukatlık hizmetleri sınıfı :

  Avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerin memuriyete girmeden önce veya memurluktan ayrılarak serbest avukatlıkta geçirdikleri sürelerin ¾’ ü memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. Bu fıkrada belirtilen sürelerin serbest avukatlıkta geçmiş sayılabilmesi için, bu hizmetlerin hizmet akdi dışında vekalet veya istisna akdi ile yerine getirilmiş olması gerekir.

D- Basın kartına sahip olmak suretiyle gazetecilik yaparak memurluğa girenler: ( Basın Kartları Yönetmeliğine göre )

   Basın Kartları Yönetmeliğine göre, basın kartına sahip olmak suretiyle gazetecilik yaparak memurluğa girenlerin; meslekleriyle ilgili görevlerde istihdam edilmeleri şartıyla, fiilen gazetecilik yaparak geçirdikleri sürenin ¾’ ü fiilen memuriyette geçmiş sayılarak; bu sürenin her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.

E-Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yapanlar :

   Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyet kabul edenlerin özel okullarda geçen hizmet sürelerinin 2/3 ünün her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.
“Milli Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyet” ibaresinden, adı geçen Bakanlık emrinde ki öğretmenlik görevi ile diğer görevlerin anlaşılmalıdır.

Değerlendirilecek hizmet süresinde özel sektörde geçen süre 12 yılı geçemez.

Memuruiyet dışındakii hizmetleri nasıl belgelendirilir:

 SSK ve BAĞ-KUR’dan prim ödenerek geçmiş olduğu belgelendirilmelidir.  Memuriyet dışında yapılan hizmetlerin mesleki tahsilin görülmüş olmasından sonra ifası gerekmektedir bu nedenle meslek odalarından alınan ve fiilen mesleği ile ilgili çalıştıklarını gösteren belgelere dayandırılması gerekir.

 “12 yıl” hesabı :

657 sayılı Kanunun 36/C maddesine göre,  kamu dışında 20 yıl hizmet yaptıktan sonra memuriyete girer bir kişinin hizmetin ¾’ü 15 yıl olur. Hhüküm gereği hizmetin sadece 12 yılı kazanılmış hak aylığında değerlendirilir.

2-Memuriyet Dışındaki Sürelerin Emeklilikte Değerlendirilmesi

Memuriyetten önce veya memuriyetten ayrılarak serbest olarak veya resmi ve özel sektörde görev yaptıktan sonra tekrar memuriyete dönenlerin çalıştıkları memuriyet dışı sürelerin emekliliğe esas aylıklarında değerlendirilmesi kazanılmış hak aylığından farklıdır.

Memuriyet dışındaki hizmetlerin (Vekil olarak geçen süreler dahil) emeklilikte değerlendirilmesi hizmet sınıfına göre deişiklik gösterir.

Memuriyet dışında geçen hizmet süreleri Emeklilik Sandığı Kanunu hükümleri çerçevesinde emeklilik aylığına esas derece ve kademe tespitinde değerlendirilir.

3-Aday Memur / Asil Memur Durumunda Hizmet Değerlendirilmesi:

Kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilecek sürelerin askerlik haricinde aday memurlukl ilgisi yoktur.

Kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilecek süreler memuriyetteki giriş derece ve kademesine ilave edilir. İlavelerin yapılabilmesi için belirtilen hususların belgelendirilmesi gerekir.

Örnek olarak memuriyete yeni başlayan bir teknik personelin memuriyetten önce kamu kurumlarında sözleşmeli olarak çalıştığı sürelerin tamamı belgelendirilmesi halinde memuriyete giriş derece ve kademesine ilave edilir.  Dolayısı ile hizmet değerlendirilmesi yapılmasında adaylığın kalkmasına gerek yoktur.
.

4-Vekil olarak yapılan hizmetler:

657 sayılı Kanunun 86. maddesine göre ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, köy ve kasaba imamlığına ait boş kadrolara açıktan vekil atanabilir. Buna göre mesleklerini memuriyet dışında vekil olarak; tabiplik, diş tabipliği, eczacılık kadrolarında yapanların çalıştıkları bu sürelerin tamamı sağlık hizmetleri sınıfında görev almak şartıyla kazanılmış hak aylığında değerlendirilecektir. Aynı şekilde mesleklerini memuriyet dışında vekil mühendis ve mimar olarak yapanların çalıştıkları bu sürelerin tamamı Teknik Hizmetler Sınıfında görev almak şartıyla kazanılmış hak aylığında değerlendirilir.

Vekil öğretmenlik veya vekil imamlık kadrolarına geçenlerin hizmet süreleri (36/C’de bu sürelerin değerlendirileceğine ilişkin bir düzenleme olmadığından) kazanılmış hak aylığında değerlendirilmez.


5-Memuriyet Dışındaki Sürelerin İlk Dört Dereceye Yapılacak Atamalarda Değerlendirilmesi

657 sayılı Kanuna göre 68/B maddesine hükmüne göre eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına atanmak için belirli yıl çalışmış olmak gerekir.a) 1 inci dereceli görevlerden ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,
b) 1 ve 2 nci derece görevlerden ek göstergesi 5300 ’den az olanlar için en az 10 yıl,
c) 3 ve 4 üncü dereceli görevler için en az 8 yıl,

8.6.1984 tarih ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dahil kurumlarda fiilen çalışmış olması ve yüksek öğrenim görmüş bulunması şarttır. Ancak dört yıldan daha az süreli yüksek öğrenim görenler için yukarıdaki sürelere ikişer yıl ilave edilir.Yasama Organı Üyeliğinde, Kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte ve okul devresi dahil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yüksek öğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin 6 yılı geçmemek üzere 3/4\'ü yukarıdaki sürelerin hesabında dikkate alınır.

6400 ek göstergeli Genel müdürlük kadrosuna atanabilmek için 12 yıl hizmetin, 3600 ek göstergeli Daire Başkanlığı kadrosuna atanabilmek için 10 yıl hizmetin olması gerekir.a-217 sayılı KHK’nın 2’nci maddesinde belirtilen kamu kurumlarında her ne statüde olursa olsun geçen hizmet sürelerinin (işçi, sözleşmeli, vekil vb.) tamamı, (fiilen çalışılmış olması ve yüksek öğrenim görmüş olunması gerekmektedir.)

b- Yasama Organı Üyeliğinde, Kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte ve okul devresi dahil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı,

c-Yüksek öğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalışılan sürenin 6 yılı geçmemek üzere 3/4\'ü,

ilk dört dereceye yapılacak olan atamalarda aranan hizmet sürelerin hesabında dikkate alınır. Burada şunu da belirtmek gerekir ki stajyer olarak geçirilen süreler bu hesaplamalara dahil değildir. Örneğin avukatlık stajı yapan birinin stajyerlikte geçirdiği süreler 68/B’deki sürelerin tespitinde dikkate alınmaz.

6 yıl ibaresinden, yüksek öğrenim gördükten sonra özel kuruluşlarda veya serbest olarak çalışılan sürenin toplamının ¾’’nün 6 yılı geçmeyeceği anlaşılması gerekir. 12 yıllık serbest çalışma süresi olan bir kişinin bu süresinin ¾ ’ü 9 yıl olmasına rağmen bu madde gereğince 6 yılı değerlendirmeye alınmaktadır.

Vekil öğretmenlik ve vekil imamlıkta geçen hizmet sürelerin tamamı 68/B’deki sürelerin tespitinde değerlendirilir.4c
Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Misafir tarafından; 16-08-2011 13:57 tarihinde yazıldı...
 
Teknik hizmetler statüsünde çalışan kadrolu mühendisim. Memuriyete 2.2009 tarihinde başladım. Memurluğa başlamadan önce 398 günlük SSK hizmetim vardı. Bunu derece olarak saydırmak istediğimi bir kaç defa söyledim. Kurumun yetkilileri bana her seferinde 2008 yılında yeni bir yasa çıktığını ve artık özel sektördeki hizmetlerimin derece olarak saydırılamayacağını söylüyorlar. Bu durumda ne yapmam gerekiyor.
özcan tarafından; 11-08-2011 12:02 tarihinde yazıldı...
 
Ben yorum yapmaktan ziyade kendime ait bir durumu sormak istiyorum.Beni aydınlatırsanız çok sevinirim.1974 yılından başlayarak bir kamu kuruluşunda işçi olarak çalışma hayatına başladım.Bu arada önce akşam lisesini,daha sonrada Eğitim Enstitüsünü bitirdim,askere gittim,dönüşte öğretmenliğe başladım.Stajyerliğim kalktıktan sonra yine bir kamu kuruluşunda işçi olarak çalışmaya başladım.Projeye endeksli olan bu işyerinde, proje bitince ayrıldım.1999 yılında tekrar milli eğitime döndüm.Halen bir okulda idareci olarak çalışıyorum.Şu anda;maaş müktebim ve emekli müktesebim1/4,milli eğitimdeki hizmet sürem ise 13,5 yıl emekli olmak istesem 1/4 den emekli olabilir miyim? Beni bu konuda aydınlatırsanız çok sevinirim.