Memurun Yıllık İzini

Devlet memurlarının yıllık izinleri
 657 sayılı kanun

23. madde: \"Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler.\"

102.madde: \"Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.\"

103.madde: \"Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.
Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.
Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir.\"

Yıllık izinlere ilişkin olarak 154 Seri no\'lu Devlet Memurları Kanunu Tebliği

DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No: 154)


Bilindiği üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ?Yıllık izin? başlıklı 102 nci maddesinde;
Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir? hükmü yer almaktadır.

17.8.1995 tarihli ve 22377 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 140 Seri No\'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin (A) bölümünün ikinci paragrafında; maddede geçen ?hizmet? deyiminden, hangi statüde olursa olsun sadece kamu kurumlarında geçmiş hizmet süreleri toplamının anlaşılması gerektiği yönünde açıklama yapılmıştı.

Belirtilen açıklamalar doğrultusunda tesis edilen idari işleme muhatap Avukatlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan bir kısım personel tarafından açılan dava sonucunda, Danıştay Onikinci Dairesince verilen 26.11.1998 tarihli ve Esas No:1995/11088, Karar No:1998/2881 sayılı Kararda, davacının memuriyete girmeden önce serbest avukatlıkta geçen ve 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca memuriyette geçmiş gibi sayılarak derece yükselmesi ve kademe ilerlemesinde (intibakında) değerlendirilen hizmet sürelerinin, yıllık izin süresinin hesabında değerlendirilmesi gerektiğine hükmedilerek, 140 Seri No\'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin (A) bölümünün ikinci paragrafı iptal edilmiş, davalı idarelerin temyiz talepleri üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu\'nun 9.11.2001 tarihli ve Esas No:1999/938, Karar No:2001/767 sayılı Kararıyla da anılan iptal Kararı onanmış bulunmaktadır.

Bu itibarla, uygulama birliğinin sağlanması, ihtilafların kısa sürede çözümlenmesi ve gereksiz yargılama gideri ödenmemesi bakımından;
1- Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması,
2- Bakanlığımızca daha önce bu tebliğe aykırı olarak verilen görüşlerin dikkate alınmaması, gerekmektedir. Tebliğ olunur.-----------------------------------------

1- DEVLET MEMURLARNININ YILLIK İZİNLERİ

- 1 yıldan 10 yıla kadar hizmeti olanlar yılda 20 gün
- 10 yıldan fazla hizmeti olanlar yılda 30 gün yıllık izin kullanabilir.

2- YIL İÇİNDE 10. YILIN TAMAMLANMASI

Memur,10 yılı doldurması halinde, doldurduğu tarihten itibaren 30 günlük izin kullanması mümkündür. Yıl içinde 10 yıllık hizmetin dolmasını müteakip memur 30 günlük yıllık izin hakkına sahip olur

3-
ADAY DEVLET MEMURUNA YILLIK İZİN VERİLMESİ

İlk defa aday memur olarak atanan personele 1 yıllık hizmetini tamamlamasından sonra idarenin takdiri çerçevesinde yıllık izin verilebilir.

4-YILLIK İZİNE İLAVE OLARAK YOL SÜRESİ VERİLİR Mİ

Yıllık izinin süresine idarenin takdiri ile gidiş ve dönüş için 2 şer gün ilave izin verilmesi mümkündür.
102\'nci maddede \"Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir\"

5- ASKERLİK SÜRELERİNİN YILLIK İZİNDE DEĞERLENDİRMESİ

- Memur olarak atanmadan önce ifa edilen muvazzaf askerlik süresi, yıllık izin süresinin hesabında değerlendirilir.
- Memur olarak atanmadan önce yedek subay olarak ifa edilen muvazzaf askerlik süresi, yedek subay öğrencilik süresi dahil, yıllık izinde değerlendirilir.
- Memur olarak çalışırken, aylıksız izne ayrılarak ifa edilen muvazzaf askerlik süresi, borçlanmasına bağlı olmaksızın, yıllık izinde süresinin hesabında değerlendirilir. Askerlik sürelerinin yıllık izin sürelerinin hesabında değerlendirilmesi için borçlanılma şartı yoktur.

6- HER NE STATÜDE OLURSA OLSUN, KAMU KURUMLARINDA GEÇİRİLEN SÜRELER YILLIK İZİNDE DEĞERLENDİRİLİR

Kamu kurum ve kuruluşlarında daimi işçi, geçici işçi, sözleşmeli personel, memur veya geçici personel statüsünde fiilen çalıştıkları süreler yıllık izin sürelerimin hesabında dikkate alınır.

7- ÖZEL SEKTÖRDE GEÇEN SÜRELERİN YILLIK İZİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Devlet memurlarının özel sektörde geçen hizmetlerinden, kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen süreler yıllık izin sürelerinin hesabında değerlendirilmektedir.
Kazanılmış hak aylığında değerlendirilmeyen özel sektör hizmet süreler, yıllık izin sürelerinde değerlendirilmez.
657 sayılı Devlet memurları Kanununun 36 maddesi hükümleri uyarınca, teknik hizmetlerde geçen süreler, serbest avukatlıkta geçen, özel sektörde öğretmenlikte geçen süreler ve serbest tabiplikte geçen süreler gibi kanunen değerlendirilen süreler memurun kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen değerlendirilmektedir.

8- İSTİFA EDİP YENİDEN MEMURİYETE BAŞLAYAN MEMURA YILLIK İZİN VERİLMESİ

İstifa eden ve aynı kurum veya farklı kurumda memur olarak göreve başlayan memura 657 sayılı Kanunun 102 ve 103 üncü maddeleri hükümleri uyarınca yıllık izin verilmesi idarenin takdirindedir.

9-NAKİL OLAN MEMURUN İZİN KULLANILMASI

657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi hükmü uyarınca başka bir kuruma nakil olan devlet memuru kalan yıllık iznini kullanabilir.

Memuriyet Dışındaki Hizmetler


1-Memuriyet Dışındaki Hizmetlerin Kazanılmış Hak Aylığında Değerlendirilmesi

Kazanılmış hak aylığı, devlet memurunun 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan memuriyete giriş derece ve kademesine yine bu kanunda yer alan ilavelerin yapılması suretiyle bulunacak derece ve kademe olarak tanımlanabilir. Kazanılmış hak aylığının belirlenmesinde öğrenim durumu ve hizmet sınıfı gibi hususlar dikkate alınır. Memuriyet dışında geçen hizmetlerin kazanılmış hak aylığına etkisi, buralarda geçen sürelerin derece ve kademe tespitinde nasıl dikkate alınacağı konusunda odaklanmıştır.

Memuriyet dışında geçen hizmetlerin değerlendirilmesi, 657 sayılı Kanunun 36/C maddesinde açıklanmıştır. Buna göre memuriyet dışındaki sürelerin değerlendirilmesi hizmet sınıfına göre değişmektedir. 657 sayılı Kanunun 36/C maddesine göre memuriyet dışındaki serbest olarak çalışılan veya resmi ve özel sektörde geçen süreler, Teknik Hizmetler, Sağlık Hizmetleri, Avukatlık Hizmetleri sınıfları ile Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında ve basınla ilgili kadrolarda çalışanlar için değerlendirilirken, aynı süreler Genel İdare Hizmetleri Sınıfında çalışan memurlar açısından değerlendirilmemektedir. Örneğin, özel sektörde meslekle ilgili olarak geçen süreler Teknik Hizmetlerde çalışan bir personel açısından kazanılmış hak aylığında değerlendirilirken, Genel İdare Hizmetleri sınıfında görev alan birinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmemektedir. Aynı şekilde bir kamu kurumunda işçi olarak çalışılan süreler Teknik veya Sağlık hizmetlerinde değerlendirilebilirken, Genel İdare Hizmetleri sınıfındaki memur açısından değerlendirilememektedir.

Memuriyet dışında geçen hizmet sürelerinin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı hariç diğer hizmet sınıflarında nasıl değerlendirilecek

a-Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu Kanun ve bu Kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin ¾ ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.

b-Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel kurumlarda yapanlarla, memurluktan ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memurluğa girmek isteyenlerin sağlık hizmetlerinde geçen süresinden, bu Kanun ve bu Kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen süreleri ve geri kalan sürelerinin ¾\'ü toplamı memurlukta geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

c-Avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerin memuriyete girmeden önce veya memurluktan ayrılarak serbest avukatlıkta geçirdikleri sürelerin ¾\' ü memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. Bu fıkrada belirtilen sürelerin serbest avukatlıkta geçmiş sayılabilmesi için, bu hizmetlerin hizmet akdi dışında vekalet veya istisna akdi ile yerine getirilmiş olması gerekmektedir.

d-Basın Kartları Yönetmeliğine göre, basın kartına sahip olmak suretiyle gazetecilik yaparak memurluğa girenlerin; meslekleriyle ilgili görevlerde istihdam edilmeleri şartıyla, fiilen gazetecilik yaparak geçirdikleri sürenin ¾\' ü fiilen memuriyette geçmiş sayılarak; bu sürenin her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.

e-Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyet kabul edenlerin özel okullarda geçen hizmet sürelerinin 2/3 ünün her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. Kanun koyucu ?Milli Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyet? ibaresinden, adı geçen Bakanlık emrinde ki öğretmenlik görevi ile diğer görevlerin anlaşılması gerekmektedir.

Değerlendirilecek hizmet süresinden sadece özel sektörde geçen süre 12 yılı geçemez. Değerlendirilecek hizmetlerin gerçekleşmiş olup olmadığının öncelikle SSK ve BAĞ-KUR\'dan prim ödenerek geçmiş olduğunun belgelendirilmesi, yapılan hizmetin mesleki tahsilin görülmüş olmasından sonra ifası gerekmekte olduğundan bu hususun da meslek odalarından alınan ve fiilen mesleği ile ilgili çalıştıklarını ifade eden belgelere dayandırılması gerekmektedir. Diğer taraftan ?12 yılın? şu şekilde anlaşılması gerekmektedir: Bir kimse, 657 sayılı Kanunun 36/C maddesine göre kamu kurumları dışında 20 yıl hizmet yaptıktan sonra memuriyete girerse bu hizmetin ¾\'ü 15 yıla (20*3/4=15) tekabül eder. Ancak, bu fıkrada yer alan hüküm nedeniyle hizmetin sadece 12 yılı kazanılmış hak aylığında değerlendirilecektir.


Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
İzinsiz tarafından; 19-05-2014 16:11 tarihinde yazıldı...
 
Normal yıllık izni kullanmayı bırakın yılda 5 ( beş ) günden fazla izin vermeyen ve ihtiyacı olduğunu akraba cenazelerine katılma gibi gerekçeleri bile kabul etmeyen vali ye kanuni hakkınız olduğunu söyleminize rağmen vermiyorum işte git kime şikayet edeceksen et diyen amirlere karşı bir yaptırım ve/veya koruma varmı merak ettim.
Bu şekilde de kalan yıllık izinler yanmakta olduğundan çektiğimiz bu zalimliğe karşı bir kanuni yaptırım varmı?
Yıllık izin kullanma kanuni mecburiyet haline gelmelidir.İzin bir haktır ve bu hakkı yiyenler ne düzeyde olursa olsun mevcut olup, kul hakkını yemektedirler.Haram olsun hakkımız.
Misafir tarafından; 04-02-2014 14:55 tarihinde yazıldı...
 
Kesinlikle ünv mezunu birinin işçi olarak çalışması ciddi anlamda bir haksızlık ve mağduriyet,bu mağduriyetin önüne geçilmeli Lakin İşçi arkadaşlarda
Böyle bir çalışma başladığında yada kendilerine böyle bir teklif geldiğinde şu haklarından vaz geçecekler mi ?

1) Memurlar gibi yıllık izinleri iş günü değil gün olarak hesaplanacak

2) Mesai kavramı değişecek mesaiye kaldıklarında normal yevmiyenin 2 katı , resmi tatil günlerinde 3 katı değil sadece 60 tl mesai ücreti almayı kabul edecekler mi ?

3) Şuanda alınan yılda 2 tam 2 yarım ikramiye ortadan kalkacak kabul edecekler mi ?

4) işçilikten memurluğuna geçişte geçmişte çalışmış oldukları yılların birikimi olan tazminatlarından vaz geçecekler mi ?

Bence bu haklarıdan vazgeçtiklerini belirten sözlerin sıkça kullanıldığı çalışma başlatılırsa ve bu şekilde devlete yük getirildiği belirtilirse belki çalışma ve sonuç dahada hızlanır.