Memurun Yol İzni


Yıllık iznin kullanımı sırasında gidiş dönüş için verilebilen yol izni, yıllık izinlerini memuriyet mahalli içerisinde kullanan memurlara verilmez. 

Yıl içinde her kullanılan yıllık izin sürelerine de ilave edilmesi mümkündür. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun yıllık izin başlıklı 102'nci maddesi

'Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir' 

62 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği'nde ; 

'Yasanın 102'nci maddesinde, zorunlu durumlarda memurlara yıllık izinlerine ek olarak gidiş ve dönüş için en çok dört gün izin verilebileceği öngörülmüştür. Bu iznin, bulundukları belediye ve köy sınırları dışında izinlerini geçiren memurlara, çok zorunlu ve çok ender durumlarda yetkili amirin gerek ve uygun görmesi halinde kullandırılması doğru olacaktır' ifadesi yer almaktadır.

Tebliğe göre; bu iznin verilebilmesi için, memurların bulundukları belediye ve köy sınırları dışında izinlerini geçirmesi ile çok zorunlu ve çok ender durumlarda yetkili amirin gerek ve uygun görmesi gerekmektedir.

Bunun dışında yıllık izin kullanılması sırasında gidiş ve dönüş için idarenin takdiri ile verilen ikişer günlük yol süresinin verilmesinde bir kriter bulunmamaktadır.

Bazı kurumlarda yol izni rutin olarak uygulanırken bazı kurumlarda ise hiç uygulanmamaktadır.

Bazı kurumun çıkarmış olduğu izin yönergelerinde yol izni, 657 sayılı Kanun'un 102'nci maddesindeki ifadelerle aynı içeriktedir veya hiçbir açıklamaya yer verilmemiştir. Ancak, bazılarında ise açıklamalara yer verilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi'nin 7'nci maddesinde; 'Öğretmen dışındaki memurlar, kendilerine ikinci görev olarak okul/kurum yöneticiliği verilenler ve yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerden yıllık izinlerini memuriyetlerinin bulunduğu yer dışında geçirecek olanların izin sürelerine, görev yeri ile iznin geçirileceği yerin uzaklığı dikkate alınarak ve zorunlu haller belirtilmek suretiyle izin vermeye yetkili amirlerince gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün olmak üzere yol süresi eklenebilir' ifadesine yer verilmiştir. emniyet genel müdürlüğüde personeline yıllık izin kullandırırken yol izninide kullandırmaktadır.


Birçok kamu kurumunda yıllık izin kullanacak personele, gidiş ve dönüş için izin verilmesi konusu kurum amirlerinin takdirindedir..
Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!