Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alım ilanı

Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alım ilanı
Son Başvuru Tarihi : 04 Nisan 2019
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8 inci maddesi uyarınca, yazılı ve sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 4 (dört) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

2017 veya 2018 KPSS (P3) puanının %70 i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30 unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday, üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek olan yazılı sınava çağrılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava çağrılacaktır. KPSS (P3) puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS (P3) puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı

olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucunda oluşacak kontenjan sayısına göre sözleşmeli bilişim

personeli istihdam edilecektir.

İlan Tarihi : 20 Mart 2019

Son Başvuru Tarihi : 04 Nisan 2019

1. BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz

olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya

büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin

belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

f) Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.

g) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte yer alan hükümleri kabul etmek.

h) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR

B.1. Sistem Uzmanı (Tam Zamanlı, 2 Kişi, 2 Katına Kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 2 (iki) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir. Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak gerekmektedir.

a. Centos, Debian tabanlı Linux dağıtımlarının yapılandırılması ve yönetiminde çok iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,

b. LAMP (Linux, Apache, Mysql, PHP) sunucusu kurma, yönetme, izleme ve hata giderme noktasında tecrübeli olmak,

c. Linux web servislerinin (Nginx, Apache ve Uwsgi) yapılandırılması ve yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,

d. Veri tabanı sunucularının yapılandırılması, dizaynı ve yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,

e. Fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,

f. Sanallaştırma (VMWARE) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g. Mail sunucu yapılandırılması ve yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve deneyim

sahibi olmak,

h. İşletim sistemleri güvenliği, performans analizi, Log analizi, yama ve güncellemelerinin yüklenmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı. Veri depolama, yedekleme ve felaket kurtarma süreçlerinde(veeam) yönetim, konfigürasyon ve problem çözme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j. Sunucu RAID disk yapısı, SAN ve NAS veri depolama yapıları hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

k. İş sürekliliği (Business Continuity) veya felaketten kurtarma (Disaster Recovery) sistemlerinin planlama/kurulum süreçlerinde görev almış olmak,

l. Bash, PHP, Python scripting konusunda iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,

m. OpenLDAP kullanımı, yapılandırılması ve yönetiminde iyi derecede bilgi ve deneyim

sahibi olmak,

n. Temel ağ (networking) bilgisine sahip olmak.

B.2. Network Uzmanı (Tam Zamanlı, 2 Kişi, 2 Katına Kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 2 (iki) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir. Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak gerekmektedir.

a. Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switch), Yönlendiriciler (Router), Güvenlik Duvarları (Firewall) donanımları hakkında bilgi, kurulum ve yönetim tecrübelerine sahibi olmak,

b. Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c. Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri ve ağ cihazları güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

d. Penetrasyon/Sızma Testi, Zaafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

e. OSI Katmanları ve TCP- IP Protokol Kümesi hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,

f. Anahtarlama Cihazları (Switch) ve Yönlendiriciler (Router), üzerinde konfigürasyon

yapabilme bilgisine ve tecrübesine sahip olmak,

g. Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access Point

Controller) kurulumu ve yönetimi yapmış olmak,

h. Network Monitoring araçlarının kurulumu ve yönetimi konularında tecrübeye sahip

olmak,

ı. Network standartlarının dokümante edilmesi ve ihtiyaçların belirlenmesi konularında yeterli bilgiye sahip olmak,

j. LAN, WAN & Wireless: Routing, Switching, VPN, QoS, BGP, Netflow, DNS, DHCP, 802.11a/b/g/n/ac konularında yetkin olmak,

k. TCP/IP, Ethernet, Layer-2 teknolojileri, P2P Metro Ethernet servisleri bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular, 20 Mart - 04 Nisan 2019 tarihleri arasında https://www.erbakan.edu.tr adresinde bulunan "Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu"nun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmasından sonra fotoğraf yapıştırılarak ve imzalanarak aşağıda sayılan belgelerle birlikte 04 Nisan 2019 tarihi mesai bitimine kadar Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Nişantaşı Mah. Dr. Hulusi Baybal Cad. Bera İş Merkezi No:12 Kat:22 Selçuklu/KONYA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Anılan tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Adaylar Sistem Uzmanı ve Network Uzmanı pozisyonundan birine başvuruda bulunacaktır. Aynı anda iki başvuru kabul edilmeyecektir.

3. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

a. Sözleşmeli Bilişim Başvuru Formu (Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir.)

b. İki adet vesikalık fotoğraf

c. Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi

d. Özgeçmiş belgesi

e. Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Üniversitemizce onaylanacaktır. (Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

f. GENEL ŞARTLAR başlığının (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)

g. GENEL ŞARTLAR başlığının (e) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge (Onaylı transkript, sertifika gibi belgeler),

h. ÖZEL ŞARTLAR'da istenilen tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler

ı. KPSS (P3) puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi

(KPSS (P3) puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS (P3) puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir.)

j. İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır.) (Belgesi olmayan veya belge ibraz edemeyen bilişim personeli adayın yabancı dil puanı 0 olarak dikkate alınacaktır.)

k. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

l. Adli sicil kaydı,

m. Her bir pozisyon için tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Onaylı hizmet dökümü v.b. belgeler),

Şahsen başvuruda bulunacak adayların başvuru belgeleri, asılları ibraz etmek şartıyla üniversitemizde onaylatabilecektir. Gerçeğe aykırı belge verilmesi ya da beyanda bulunulması durumunda ilgililer hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Genel ve özel şartları taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSS (P3) puanının %70 i (yetmiş) ile yabancı dil puanının %30 u (otuz) toplamı esas alınarak sözleşme yapılacak her pozisyon için ayrı başarı listesi oluşturulacaktır.

Başarı listesine göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sözleşme yapılacak her pozisyon sayısının 10 (on) katı kadar aday yazılı sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi https://www.erbakan.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Yazılı sınavda başarılı olanlardan sözlü sınava girecekler için sözlü sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.

5. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Sınav yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.

Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

Yazılı ve sözlü sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konulardır.

Yazılı sınav 03 Mayıs 2018 tarihinde Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Toplantı Salonu Nişantaşı Mah. Dr. Hulusi Baybal Cad. Bera İş Merkezi No: 12 Selçuklu/ KONYA adresinde yapılacaktır.

Yazılı ve sözlü sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Yazılı sınavda en az 70 (yetmiş) puan ve üzeri puanı alanlar başarılı sayılarak sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınavda en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılacaktır. Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle kontenjan sayısı kadar başarı derecelerine göre asıl ve yedek aday belirlenecektir. Sınav ile ilgili duyurular www.erbakan.edu.tr web sayfasında ilan edilecektir.

6. SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İŞE BAŞLAMA

Adaylar başarı sırasına göre asıl ve yedek olarak https://www.erbakan.edu.tr internet sitesinde ilan edilecektir.

Listede adı bulunan asıl adaylara ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

Sınav sonucunda başarılı bulunan adaylar https://www.erbakan.edu.tr/personeldb adresinden temin edeceği Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (Form bilgisayar ortamında 2 nüsha olarak) doldurulacaktır. Güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması halinde aday ile sözleşme yapılacaktır. Adayın doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının yüzde kırk ve üzerinde engelli olmadığına dair beyanı alınacaktır.

Kendilerine tebligat yapıldığı halde Üniversitemize tebligat tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle 15 (on beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilmiş yedek aday bulunması halinde, bunların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

7. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları (2 katına kadar) ile çarpımı sonucu bulunacak brüt tutar 12.744,98

I olacaktır. Ancak üniversite, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!