Sağlık Bakanlığı teşkilat kanununda düzenleme yapıldı

Sağlık Bakanlığı teşkilat kanununda düzenleme yapıldı
696 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığı Teşkilat KHK'sında üç yeni düzenleme yapıldı


Sağlık müdürü kadrosu için aranan en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olma şartı kaldırıldı.
Başhekimler için aranan kamu veya özel sektörde en az 5 yıl tecrübeli olma şartı kaldırıldı. 


Sözleşmeli personelin, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının Başkan, Başkan Yardımcısı, Enstitü Başkanı ve Genel Sekreter unvanlı kadrolarında süreli olarak görevlendirilebilmesi sağlandı.

Üçüncü düzenlemede, daha önceki KHK ile görevi sona eren personelin 3 ay daha görev yapabileceği şeklindeki düzenleme beş ay olarak değiştirilmiştir.

YENİ HÜKÜMLER

MADDE 132-11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesinin dördüncü ve onsekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(4) İI ve ilçe sağlık müdürünün tabip olması; il sağlık müdürü, başkan, başkan yardımcısı ve hastane müdürünün kamuda veya özel sektörde en az beş yıl, uzman ve müdür yardımcısının en az üç yıl iş tecrübesine sahip olması gerekir."

"(18) Sözleşmeli personel olarak görev yapanlar, ihtiyaç halinde Bakanlığın ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında daire başkanı ve daha üst yönetici kadrolarıyla Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının Başkan, Başkan Yardımcısı, Enstitü Başkanı ve Genel Sekreter unvanlı kadrolarında süreli olarak görevlendirilebilir ve bu husus sözleşmelerde belirtilir."

MADDE 133- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 15 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "üç ayı" ibaresi "beş ayı" şeklinde değiştirilmiştir.Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!