Sağlık Bilimleri Üniversitesi Avukat Alım İlanı

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Avukat Alımı İlanı;

Üniversitemizin Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek üzere, 18/03/2002 tarihli 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Ata nacaklar için Yapılacak sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca münhal bulunan 2 (iki) adet Avukat kadrosuna açıktan KPSS Puanı ile atama yapılacaktır.

03.10.2012 tarih ve 28430 sayılı Resmi Gazete d e yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Ek S maddesi Danıştay 12. Dairesi'nin 08.02.2018 tarih ve 2016/9090 E. 2018/528 K. numaralı kararı ile iptal edilmiştir. Bu nedenle avukat alımlarında herhangi bir sınav (yazılr/sözlü) yapılmayacak, ilanda belirtilen şartlan taşıyan adaylardan en yüksek KPSS puanına sahip olan aday atanacaktır.

KADRO BELGİLERİ

Unvan

Sınıf

Adet

Derece

Avukat

AH

1

8

Avu kat

AH

1

5


I- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI GENEL ŞARTLAR

8, Derece Kadro İçin

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

a) 22 Temmuz 2016 tarihinde uygulanan 2016-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Sınavına KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

b) Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurulularından mezun olmak,

c) Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak. 5. Derece Kadro İçin

d) 657 sayıiı Devlet Memurları Kanunu nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

e) 22 Temmuz 2018 tarihinde uygulanan 2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Sınavına KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

f) Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

g) Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

h) Başvuru tarihinin son günü itibariyle 5 yıllık avukatlık tecrübesine sahip olmak

II- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvuru Formu: Ayrıntılı bilgiyewww.sbu.edu.tr internet adresinde bulunan Başvuru Formu (Bilgisayar ortamında doldurulup ıslak imza ile teslim edilecektir)

2- Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

3- Üç adet vesikalık fotoğraf.

4- KPSS (B) sonuç belgesinin barkotlu bilgisayar çıktısı.

5- Özgeçmiş.

6- Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı Örneği.

7- Nüfus Cüzdan fotokopisi

8- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

Not : Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyia Üniversitemiz Hukuk Müşavirliği tarafından da onaylanabilir

IH- BAŞVURU YERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvurular Üniversitemiz Hukuk Müşavirliği (Selimiye Mah,, Tıbbiye Cad , 34668, Üsküdar/ İSTANBUL) adresine 24/09/2018-05/10/2018 tarihleri arasında şahsen yapılacaktır. Şahsen yapılmayan ve posta yoluyla yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

Başvuru Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi: Başvuru sonuçları 11.10,201 S tarih inde www.sbu. edu.tr web adresinden yayınlanacak olup ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

IV- ATAMA SONUCUNA İTİRAZLAR

Ata ma Sonuçlan nın duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde itiraz edilebilir. Yapı lan itirazlarla ilgili oluşturulan Değerlendirme Kurulu, en geç beş gün içinde itirazları sonuçlandırır.

V- GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

1) Ata maya hak kazanan adaylardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

VI- AVUKAT KADROSUNA ATANMA İŞLEMLERİ

1. Atanmaya hak kazananlar kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde istenen belgeleri ibraz edenler, avukat kadrosuna atanırlar.

2. Gerekil şartlan taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atamaları yapılmış ise bu atamalar iptal edilir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurma yanlar veya ata ması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayanlar atama işleminden sarfınazar etmiş başvuru yapmış olmaları kazanılmış hak doğurmaz. Yedek olarak belirlenen adaylar sırası ile hak kazanır.

Ata maları yapılanların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62'nci ve 63'üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Hüküm Bulunmayan Haller

Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır,

İrtibat Telefonları: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk Müşavirliği Telefon: (0 216) 346 36 36 dahili 1271 İlan olunur.


Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!