SHÇEK Eski Müfettişleri

SHÇEK Eski Müfettişleri Kazanılmış Haklarını Geri İstiyor
Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin VeVerimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum Ve KuruluşlarınınTeşkilat, Görev Ve Yetkileri İle Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda YetkiKanunu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Böylece 8 Haziran 2011tarihli ve 27958 sayılı mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnamelerleon yeni bakanlık kurulmuştur.

Kanun Hükmünde Kararnamelerle kurulan onyeni bakanlığın üçünde (Avrupa Birliği Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı,Kalkınma Bakanlığı) denetim birimlerine teşkilat yapısında yer verilmezken, beşinde(Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrükve Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su Bakanlığı)denetim birimleri “Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı” adı altında, birinde(Ekonomi Bakanlığı) “Kontrolörler Kurulu Başkanlığı” olarak düzenlenmiştir.

Ancak aynı zamanda çıkarılmasınakarşın yeni kurulan diğer dokuz Bakanlığın teşkilat yapısından farklı birdüzenleme ile 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilatve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile denetim hizmetleri, “Rehberlikve Teftiş Başkanlığı” olarak değil “Denetim Hizmetleri Başkanlığı” şeklindeteşkilatlandırılmıştır.

Ayrıca ülke düzeyinde merkez ve taşrabirimlerinin teftiş ve soruşturma işlerini yürüten Sosyal Hizmetler ve ÇocukEsirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünde(SHÇEK) başmüfettiş, müfettiş ve müfettişyardımcısı kadrolarında bulunanlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığındailgisine göre Aile ve Sosyal Politikalar başdenetçisi, denetçi ve denetçi yardımcısıkadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın bulundukları kadro derecesiyleatanmışlardır.

SHÇEK Genel Müdürlüğü Müfettişi ikenkadro unvanı değiştirilerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Başdenetçi,Denetçi ve Denetçi Yardımcısı olarak atandığı anlaşılan Müfettişler açısındanyapılan bir kısım eksik değerlendirmelerde durum bir “terfi” olarakdeğerlendirilse de konunun bahsedildiği gibi olmadığı aşağıda görülmektedir
.


Nitekim bu personelden müfettiş sıfatını taşıyanlarınmağduriyeti; kanun önünde eşitlik, idarenin bütünlüğü, hukuk devleti ilkesineuygunluk ve kazanılmış hakların korunması ilkeleri bakımından diğerlerinenazaran(avukat, şube müdürü, mühendis v.b.) daha belirgin gözükmektedir.


633 Sayılı Aile Ve SosyalPolitikalar Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkındaki Kanun HükmündekiKararname’nin Müfettişlerin Hak Kaybına Sebep Olan Hükümlerine Ve Söz KonusuDuruma İlişkin Yapılması Gerekenlere Yönelik Tespitleri Şu Şekilde SıralamakMümkündür
:


1-
Kamuda aynı hizmeti gören birimlerinortak isimle tanımlanması ve idarede bütünlüğün sağlanması için yeni ihdasedilen Bakanlıklar ile eşzamanlı yayımlanan KHK.’lerde olduğu gibi Aile veSosyal Politikalar Bakanlığı’nın denetim birimi olarak kurulan “DenetimHizmetleri Başkanlığı’nın da K.H.K.’nın 6. ve 12. maddesinde yapılacak bir değişiklikile “Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı” olarak tanımlanması idarenin bütünlüğü veeşitlik ilkesine uygun olacaktır.

2-
İdarede bütünlüğün ve aynı statüde bulunanlara aynıişlemin tesis edilmesi manasına gelen “yasa önünde eşitlik” ilkesinin sağlanmasıiçin 3046 sayılı Bakanlıkların Teşkilatlanmasına Dair çerçeve yasada yer alandüzenlemeye ve yeni ihdas edilen emsal Bakanlıklardaki mevcut uygulamaya uygunolarak madde metnindeki “Denetçi” ibaresi “Müfettiş” olarak değiştirilmeli böyleliklemüfettişlik kariyerine sahip olanların kadro unvanının değişmesi nedeniyleortaya çıkan hak kayıpları giderilmelidir.

Nitekimsöz konusu KHK ile 657 sayılı Yasaya tabi müfettişlik kariyerine sahip olan,görev ve yetkileri, hakları, yükümlülükleri ancak yasayla düzenlenmesigerekenler, eşzamanlı olarak hazırlanan KHK’larda olmayan ve kamuda bir başkaörneği bulunmayan bir düzenleme neticesinde müfettişlik kadro ve görevunvanları değiştirilerek “denetçiliğe” atanmıştır
Anayasa’nın123. maddesinin birinci fıkrasında, “İdare, kuruluş ve görevleriyle birbütündür ve kanunla düzenlenir.” hükmü yer almış, maddenin gerekçesinde,“İdarenin kuruluş ve görevlerinin kanunla düzenleneceği ilkesinin bir sonucuolarak, kamu tüzel kişilerinin de ancak kanunla veya kanunun açık yetki vermesihalinde idari işlemle kurulabileceği öngörülmektedir.” denilmiş, 128.maddesinde de memurların ve diğer kamu görevlilerinin niteliklerinin,atanmalarının, görev ve yetkilerinin, haklarının ve yükümlülüklerinin, aylık veödeneklerinin ve diğer özlük işlerinin yasayla düzenlenmesi öngörülmüştür.

İdareninyasallığı ilkesi, idarenin hizmet birimleri ile bu birimlerin kadro ve görevunvanlarının ve görevlerinin yasayla düzenlenmesini de içerir. Kadrolar, birkamu hizmetinin teşkilatlanmasının ön koşuludur. Kadro unvanı, personelinyerine getireceği görevlerini, yetkilerini, haklarını ve yükümlülüklerini,aylık ve ödenekleri ile diğer özlük haklarını ifade etmektedir. Kadro derecesiile personelin özellikle aylık ve ödenekleri ve diğer özlük hakları bakımındansıkı bir bağ bulunmaktadır. Kadro ile birlikte, ana hizmet, danışma ve yardımcıhizmet birimlerinde istihdam edilecek personelin niteliklerinin Yasa ilebelirlenmesi Anayasa’nın 128. maddesinin gereğidir.

Bunagöre, Kurum’da çalışan müfettişlerin nitelikleri, atanmaları, görev veyetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ile diğer özlükişlerinin yasayla düzenlenmesi gerekirken, buna ilişkin düzenlemelerin BakanlarKurulu (KHK ile) tarafından yapılması, Anayasa’nın 128. maddesine aykırılıkteşkil ettiği Anayasa Mahkemesi kararlarıyla da sabittir. (http://www.resmi-gazete.org/sayi/549/anayasa-mahkemesinin-e-200235-k-200795-sayili-karari-2712000-tarihli-ve-4502-sayili-541983-tarihli-ve-2813-sayili-kanunlar-ile-ilgili.html).

Eş zamanlı olarak yürürlüğe giren diğer emsalBakanlıklardaki KHK’larda ve daha önceki tarihlerde teşkilat kanunlarıdeğişikliğe uğrayan kurumlara yönelik yapılan düzenlemelerin de (Tarım ReformuGenel Müdürlüğü, Gümrük Müsteşarlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri GenelMüdürlüğü, KOSGEB v.b. ve 2005 yılında taşrası İl Özel İdarelerine devredilen KöyHizmetleri Genel Müdürlüğü) yukarıda belirtilen Anayasa Mahkemesi ve diğeryargı kararları doğrultusunda olmasına karşın 633 sayılı Aile ve SosyalPolitikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamedekidüzenlemenin hangi amaçla yapıldığı anlaşılamamıştır.


Nitekim Başbakanlığın 03.05.1993 tarihve 1993/12 No’lu genelgesinde Devlet denetim elemanlarının tamamına yakınınıntemel hukuk ve ekonomik disiplinlerini içeren bir yarışma ve seçme sınavı sonucundamesleğe kabul edilmekte, üç yıl süreli teorik ve uygulamalı eğitim ve bu eğitimsonrasında yapılan yeterlik sınavıyla mesleğe atanmış oldukları ve kariyer birniteliğe sahip oldukları göz önüne alınarak görev unvanlarına uygun kadrolaraatanmalarının öngörülmesi bu açıdan önem arz etmektedir. Bu sebeple KHK’nin 31.maddesinin Anayasanın 2., 7., 10. , 123. ve 128. maddelerine aykırı olmasınedeniyle değiştirilmelidir.

3-
Türkiyedüzeyinde teftiş, inceleme ve soruşturma yapan SHÇEK(Sosyal Hizmetler Ve ÇocukEsirgeme Kurumu) Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında halen görevyapmakta olduğu bilinen Müfettiş Yardımcıları herhangi bir yabancı dil şartıöngörülmeden işe yarışma sınavıyla girmiş olup, yıllık staj dönemindensonra yeterlilik için herhangi bir yabancı dil şartı öngörülmeden atamaları mevcutmevzuat hükümlerine göre yapılacaktır. Bu durum 2011 yılı itibariyle görevebaşlayan Müfettiş Yardımcıları için kazanılmış bir hak olmasına karşın Aile veSosyal Politikalar Bakanlığının kurulmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin31. maddesinde Aile ve Sosyal Politikalar Denetçisi kadrolarına atanabilmekiçin, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C)düzeyinde talep edilmiş, söz konusu belgenin bulunmaması durumunda ise denetçiyardımcısı unvanının kaybedileceği hükmü nedeniyle kazanılmış bir hakkın kaybısöz konusu olacaktır.
Bu nedenlerle söz konusu 31. maddedüzenlemesi hukuka uygun görülmemektedir.

4-
Aile ve SosyalPolitikalar Bakanlığının kurulmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 32.maddesinde kadro karşılığı sözleşmeli çalışacak unvanlar belirlenirkenBaşmüfettiş/Başdenetçi, Müfettiş/Denetçi ve Müfettiş Yardımcısı/DenetçiYardımcısı sayılmamıştır.

Türkiye düzeyinde teftiş, inceleme vesoruşturma yapan ve 2828 Sayılı SHÇEK Kanunu ile SHÇEK Genel Müdürlüğübünyesinde görev yapmakta olan Başmüfettiş ve Müfettişler halen kadro karşılığısözleşmeli olarak çalıştıkları halde yeni K.H.K. ile buna yer verilmemesikazanılmış bir hakkın kaybı anlamına gelmektedir. Nitekim Aile ve SosyalPolitikalar Bakanlığında kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışacak unvanlararasında belirtilen Bakanlık Uzman ve Uzman Yardımcıları ile aynı kariyersisteminden yetişen ve ülke düzeyinde teftiş yapan Müfettiş ve MüfettişYardımcılarının kadro karşılığında sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakunvanlar arasında sayılmaması “yasa önünde eşitlik” ilkesine de uygungözükmemektedir.

Uzman personel lehine düzenlemeyapılması kabul edilebilir bir işlem olmakla birlikte aynı teşkilat içerisindeçalışacak bir kısım bakanlık personeli kadro karşılığı sözleşmeli personelhaline getirilirken bazılarının (başmüfettiş, müfettiş, müfettiş yardımcısı,avukat v.s.) kapsam dışında tutulması hakkaniyete, iş barışına ve eşitlikilkesine uymamıştır.

Ayrıca Müfettişler tarafından haklarındainceleme yapılabilecek unvanlardaki görevlilere kadro karşılığı sözleşmeliçalışma hakkı verilirken kariyer sistemden yetişen Müfettişlere bu hakkınverilmemesi etik değerlerle ve idare hukukunun temel esasları ilebağdaşmamaktadır.
Belirtilen nedenlerle 633 sayılı KHK.nin eki(II) Sayılı Cetvel’de Destek Hizmetleri Dairesi Başkanından sonra gelmek üzereBaşmüfettiş ve Müfettiş unvanlarının eklenmesi, Hukuk Müşaviri unvanından sonragelmek üzere de Müfettiş Yardımcısı ve avukat unvanlarının eklenmesi uygunolacaktır.

5-
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kurulmasınailişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin “Personelin Devri” başlıklı geçici 3.maddesinin 6. bendinde: “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu GenelMüdürlüğünde başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcısı kadrolarındabulunanlar, Bakanlıkta ilgisine göre Aile ve Sosyal Politikalar Başdenetçisi,Denetçisi ve Denetçi Yardımcısı kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksınızbulundukları kadro dereceleriyle atanmış sayılır. Bunların anılan GenelMüdürlükte Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı kadrolarındageçirdikleri süreler Bakanlıkta Başdenetçi, Denetçi ve Denetçi Yardımcısıolarak geçmiş sayılır” hükmünedeniyle geçmişte SHÇEK Genel Müdürlüğünde veya diğer kamu kurumlarındaçalışarak SHÇEK Genel Müdürlüğüne nakil gelip birinci derecedeMüfettiş/Başmüfettiş olarak çalışanlar ile kadro ve emekli maaşında makam vegörev tazminatını hak etmiş personel açısından, bu hakkın geri alınmasına yolaçmıştır.

6-
Diğer yandan Kamu KonutlarıYönetmeliğinde görev tahsisli konut tahsis edilecek unvanlar arasında Müfettişlerbelirtilmesine karşın “denetçi” unvanına yer verilmemesi nedeniyle bu durumkazanılmış bir hakkın kaybedilmesine sebebiyet vermiştir.

7-
Aile veSosyal Politikalar Bakanlığının kurulmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin“Denetim Hizmetleri Başkanlığı” başlıklı 12. maddesinde; Denetim HizmetleriBaşkanlığının görevleri tanımlanırken, “sunulan hizmetlerin süreç ve sonuçlarınıönceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalitestandartlarına göre analiz etmek”, “yol gösterecek plan ve programlaroluşturmak”, “kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı halegelmesini sağlamak” gibi görevlerin verildiği anlaşılmakta ancak söz konusuişler 5018 sayılı Kanun ile İç Denetim Birimlerinin sorumluluğunda olmasınedeniyle İç Denetçi ve Müfettiş arasında görev ve yetki karmaşasına sebebiyetvermiştir.
Bununla birlikte Denetim Hizmetleri Başkanlığınıngörev tanımı içerisine “veri tabanı oluşturulmasına katkıda bulunmak”, “meslekelemanlarına rehberlik etmek”, “teşvik edici mekanizmalar oluşturmak” gibi tamamıyönetmelik ile düzenlenebilecek hükümleri kanun maddesi olarak sıralamak kanun hazırlamasistematiğine de uygun düşmemiştir.

8-
657 sayılı Kanunun 138.maddesinde görevdenuzaklaştırmaya yetkili unvanlar arasında Bakanlık ve Genel MüdürlükMüfettişleri sayılmasına karşın Denetçi unvanında görev yapanların bu yetkiyesahip olamadığı, dolayısıyla Aile ve Sosyal Politikalar BakanlığıDenetçilerinin de bu yetkiye sahip olamayacakları söz konusu olduğundan SHÇEKGenel Müdürlüğü Müfettişi olarak görev yapanların kadrosu değiştirilmeksuretiyle denetçiliğe atanan personelinin kadrosuna bağlı bu yetkileri unvandeğişikliği nedeniyle ortadan kaldırılmıştır.


SONUÇ

Yukarıda arz ve izah edilen tüm bu hakkayıpları ve olumsuzlukların önlenmesi için, 3046 Sayılı çerçeve yasadakidüzenlemeye ve aynı tarihte yürürlüğe giren diğer emsal bakanlıklardaki teşkilatlanmayauygun olarak, Aile ve Sosyal PolitikalarBakanlığında da denetim biriminin “Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı” olarakyapılandırılması ve “denetçi” olarak değiştirilen kadro unvanların diğer emsalBakanlıklarda olduğu gibi Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı olarak düzenlenmesiAnayasanın eşitlik ilkesine, kazanılmış hakların korunmasına, idareninbütünlüğü ve kanunilik ilkesine uygun olacağı görülmektedir.
633Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Müfettişler açısından kazanılmış haklarınyasayla da olsa geri alınması ve ilgililer aleyhine düzenlemeler içermesieminim ki seçim öncesinde yayımlanan KHK.nin etraflıca değerlendirilmemesindenkaynaklanmıştır.

Yetkikanununun süresi dolmadan yayımlanacak bir KHK. ile hükümetimizin Aile veSosyal Politikalar Bakanlığı’nda kazanılmış hak kayıplarına sebebiyet veren budurumu değerlendirerek düzelteceğini
, kamuda denetim hizmetleriniyeniden düzenleyeceğini, Müfettiş-İç Denetçi-Denetçi gibi meslekler arasındakigörev ve yetki karmaşasını ortadan kaldıracağını ve Başbakanlık Teftiş KuruluBaşkanlığı koordinatörlüğünde oluşturulacak bir \"Denetim Koordinasyon Üst Kurulu\" ile denetim hizmetlerininetkin ve dinamik bir şekilde yapılandıracağı inancındayız.

Ekleyen: Lider

Sizden Gelenler
Düşük
 
Yüksek Toplam 2 oy
Henüz yorum yazılmadı!