Tokat Artova Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

Kpss puanı ile 1 lisans mezunu ve 1 lise mezunu 2 itfaiye eri memuru alınacaktır.

TOKAT ARTOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLK DEFA ATANACAK İTFAİYE ERİ ALINACAKTIR

Artova Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15, 16 ve 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, âdeti, KPSS taban puanı belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına; Merkezi sınavdan (KPSS) sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp Başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.

ALIM YAPILACAK BOŞ KADROLAR :

SINIFI UNVANI DERECESİ ADETİ CİNSİYET ÖĞRENİM DURUMU PUANI
             
GİH İtfaiye Eri 10 1 E/K 2010 KPSSP3 Lisans düzeyinde eğitim veren Fen Edebiyat Fakültelerinden mezun olmak 78
GİH İtfaiye Eri 10 1 E/K 2008 KPSSP94 Lise ve dengi okul mezunu olmak 80

Toplam : 2 adet İtfaiye Eri

ARANAN BAŞVURU ŞARTLARI:

İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1- Türk Vatandaşı olmak,

2- Kamu Haklarından mahrum bulunmamak.

3-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini saklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4-Sınav tarihi olan 26 /11 /2010 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,

5- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan öğrenim durumuna uygun geçerli olan KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sınavlarına girmiş, ve yukarıda yazılı puanları almış olmak

6- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak(Bu hususu belgelendirmek)

7- İtfaiye Yönetmeliğinin 15. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen “Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( +,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak.” şartlarına uygun olmak.

8- Kalıcı ve bulaşıcı hastalığı olmamak, İtfaiye Eri görevini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bir özrü bulunmamak,

9- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmış olmamak,

10- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak çalışmış veya çalışıyor olmamak,

11- Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.

12-Görevini devamlı yapmasına engel olacak bir durumu bulunmamak,

Belediyemize başvuran adaylar KPSSP başarı puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak alınacak boş kadro sayısının 3 katı oranında aday sınava çağrılacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- T.C. Vatandaşlık nolu Nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ibraz edilecektir.)

2- Öğrenim durumunu gösterir belge (aslı ibraz edilecektir.)

3- Son üç ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, (1 adeti başvuru formuna yapıştırılacak.)

4- KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı sureti

5- Başvuru formu (Artova Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden 25.11.2010 tarihinde mesai bitimine kadar temin edilecektir.)

6- Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan.

7-İtfaiye eri olmasında bir sakınca olmadığına dair sağlık raporu.(Başvuru Formu üzerindeki boy-kilo tespit tablosunu ilgili sağlık kuruluşu dolduracaktır)

8- Cumhuriyet Başsavcılığından adli sicil belgesi.(1 ay içerisinde alınmış olması)

9-Nüfus Müdürlüklerinden alınmış ikametgah ilmuhaberi

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Başvuru süresi; 25/11/2010 Cuma günü saat 09:00’da başlayıp 16:00’de sona erecektir. Başvurular Artova Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır.e-mail yada posta yoluyla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ :

Sınava çağrılan adaylar sınav giriş belgelerini 25.11.2010 tarihlerinde saat 16:00 da Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden bizzat kendileri temin edeceklerdir.

Belediyemize başvuran adaylar KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak kadronun 3 katı aday sınava çağrılacak olup sınava çağrılacak olan itfaiye eri adaylarının listesi belediyemiz ilan tahtasında yayınlanacaktır. Başvuru şartlarını taşımayan veya sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAV YERİ VE ZAMANI:

Sözlü Sınav ve dayanıklılık testi, Artova Belediye binasında 26.11.2010 tarihinde saat 10.00 da başlayacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınavda nüfus cüzdanları veya yerine geçecek geçerli kimlik belgeleri ile sınav giriş belgesini yanlarında bulunduracaklardır.

SINAV KONUSU (MÜLAKAT):

1) Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 16.maddesinin 5. bendi gereği sözlü sınava giren adayları dayanıklılık testi dahil olmak üzere, bu yönetmelikte atanma için öngörülen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirmesi,

2) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

3) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

5) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuattan oluşacaktır.

DEĞERLENDİRME:

1) Sınavda başarılı olabilmek için; 100 (yüz) üzerinden en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak gerekir.

2) Sınavdan 70(Yetmiş) puanın altında alan adaylar başarısız sayılacak, 70(Yetmiş) ve üzeri puan alan adayların Sözlü ve mukavemet puanının % 50 (elli) ‘si ile KPSS puanının % 50(elli) ‘si oranları toplanarak başarı puanı bulunur.

3)Sınav Komisyonunca hazırlanmış dayanıklılık testi için spor parkurundan geçmek.

4) Yüksek puandan başlamak üzere; Kadro sayısı kadar ASİL, Kadro sayısının yarısı kadar YEDEK üye belirlenecektir.

5) Sınav sonuçları, aynı gün belediyemizin ilan panosunda açıklanacaktır.

6) Sınav sonucu başarılı olan ve 4. maddede belirtilen şekildeki sıralamaya göre sıralamaya girmiş olan adaylara yazılı tebligat yapılıp, bu tebligatta adayın atanması için gerekli belge ve işlemler ile bunların Belediyeye teslimi için tanınan süre belirtilecektir.

7) Atama yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

8) Sınav komisyonu gerekli gördüğü durumda sınavı iptal edebilir.

Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolarda, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.


kpss ilanları
Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!