Yabancı Dil Tazminatı Miktarlarının Tespitine İlişkin Esaslar

Kamu personeline ödenecek yabancı dil tazminatı miktarlarının belirlenme esasları.

Yabancı Dil Tazminatı Miktarlarının

Tespitine İlişkin Esaslar

 

(11/4/1997 tarihli Başbakan Onayı)

 

 

            Amaç

Madde 1- Bu Esaslar 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi uyarınca kamu personeline ödenecek yabancı dil tazminatı miktarlarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- Bu Esaslar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre aylık almakta olan personeli (kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan personel dahil) kapsar.

Ödenecek Yabancı Dil Tazminatı

Madde 3- Kapsam dahilindeki personele ekli tabloda belirtilen gösterge rakamlarının (...)[1] memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda her ay aylıklar ile birlikte peşin olarak yabancı dil tazminatı ödenir.

Personelin yabancı dil bilgisinden görevinde yararlanıp yararlanılmadığı ita amirlerinden alınacak bir onayla belirlenir. Alınacak onaylarda yararlanma gerekçeleri açık olarak belirtilir. Bu onaylar ita amirlerince her zaman değiştirilebilir, ancak yenisi alınıncaya kadar eski onaylar geçerlidir.

            Ancak, hakim ve savcılar, mülki idare amirleri, Dışişleri Bakanlığı meslek memurları, Daire Başkanı ve daha üst yönetim görevlerinde bulunanlar (Türk Silahlı Kuvvetleri için yarbay ve daha üst rütbelerde bulunanlar), üniversite öğretim elemanları, öğretmen kadrosuna atanmış olanlar ile mütercim ve tercümanlar için ayrıca bir onay alınmadan yabancı dil bilgisinden yararlanıldığı kabul edilir.

Yabancı dil sınavları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde sınava girmeyenlerin yabancı dil seviyeleri bir alt düzeye inmiş sayılır, (C) düzeyinde olanların yabancı dil tazminatları kesilir.

Aynı dil için birden fazla sınava katılanlara, en yüksek seviye esas alınarak yabancı dil tazminatı ödenir.

Yabancı dil tazminatından damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz. Hakedilmesinde ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. İlk ödeme sınavın yapıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren yapılır.

Yürürlük

Madde 4- Bu Esaslar 15.4.1997 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

 

 

 

 

 

YABANCI DİL TAZMİNATI GÖSTERGELERİ

 

(Değişik: 19/11/2008 tarihli Başbakan Onayı)

 

 

(A) DÜZEYİ

(B) DÜZEYİ

(C) DÜZEYİ

96 - 100 PUAN

90 - 95 PUAN

 

1-Yabancı Dil Bilgisinden Kurumlarınca Yararlanılan Personele Bildiği Her Bir Dil İçin

 

 

 

 

1200

 

 

 

900

 

 

 

600

 

 

 

300

 

2- Diğer Personele Bildiği Her Bir Dil İçin

 

 

 

750

 

 

750

 

 

500

 

 

250

 

 [1] Buradaki “(maktu olarak belirlenenler hariç)” ibaresi, 19/11/2008 tarihli Başbakan Onayı ile yürürlükten kaldırılmıştır.


4c
Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!