Yüzüncü Yıl Üniversitesi Avukat Alım İlanı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:


Kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin EK 6'nci maddesine dayanılarak hazırlanan "Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği" hükümlerine göre 657 Sayılı Kanuna tabi merkezi bütçe kapsamında giriş sınavı yapılmak suretiyle Avukatlık Hizmetleri Sınıfına dahil aşağıda adedi ve derecesi belirtilen Avukat alınacaktır.


UNVANI

SINIFI

KADRO DERECE

ADET

Avukat

Avukatlık Hizmetleri

7

1


I - GENEL ŞARTLAR:

a) 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden en az altmış (60) asgari puanı almak.

c) Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak.

ç) Avukatlık kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak.

d) En az 5 (beş) yıl avukatlık deneyimine sahip olduğunu belgelendirmek.

II - BAŞVURU TARİHLERİ:

İLK BAŞVURU TARİHİ : 20.07.2018

SON BAŞVURU TARİHİ : 03.08.2018

BAŞVURU ŞEKLİ : Şahsen veya Posta ile

- Posta ile yapılan başvurularda belirtilen son başvuru tarihine kadar Rektörlüğümüze ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

III - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GİRİŞ SINAVINA ALMA:

Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaylardan başlanacak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katı kadar bir sıralamaya tabi tutulacaktır. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adayların da giriş sınavına çağırılmak üzere Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır.

IV - GİRİŞ SINAVI:

Giriş Sınav Tarihi : 29.08.2018

Giriş Sınav Şekli : Yazılı ve Sözlü

Yazılı Sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş (70) puan almak gerekir. Yazılı sınavda en az yetmiş (70) ve üstü puan alan adaylardan başarı sıralamasına göre boş kadronun dört katı aday sözlü sınavına çağırılacaktır. Sözlü sınavında başarılı sayılabilmek için en az yetmiş (70) puan almak şarttır. Yazılı ve sözlü sınav notları ortalaması alınacak başarı notu en yüksek olan atamaya hak kazanacaktır.

V - SINAV KONULARI:

a) Anayasa Hukuku

b) Medeni Hukuk

c) Borçlar Hukuku

ç) Ticaret Hukuku

d) Medeni Usul Hukuku

e) İcra ve İflas Hukuku

f) İdari Hukuku

g) İdari Yargılama Hukuku

ğ) Ceza Hukuku

h) Ceza Usul Hukuku

ı) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

i) 2547 Sayılı Kanun.

VI - BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:

- Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların denklik belgesi onaylı örneği),

- Nüfus Kimlik Fotokopisi,

- Üç adet vesikalık fotoğraf,

- KPSS (B) sonuç belgesi,

- Özgeçmiş,

- Avukatlık kadrosu için Avukatlık Ruhsatnamesinin onaylı örneği,

- Erkek adaylar için Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.

- Sabıka kaydı

- Avukatlıkla ilgili en az 5 (beş) yıl deneyim belgesi.

Adres: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı /VAN

NOT: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesine eklenen hüküm uyarınca başarılı bulunan aday hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv soruşturması yapıldıktan sonra sonucun olumlu gelmesi halinde atama yapılacaktır.

Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!