Zorunlu yer değiştirmeye tabi memura iki yıla bir kademe

İki yıla 1 kademe düzenlemesi 657 sayılı Kanunun 64. maddesinin 3. fıkrası hükmüne göre uygulanır.


 Madde 64 – (Değişik: 13/2/2011-6111/100 md.) Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir. Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aranır. 72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburî olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz. Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bu maddede belirtilen şartları haiz her sınıf ve derecedeki memurlar, hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş sayılırlar. Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredebilirler. Kademe ilerlemesine hak kazanamayan memurlar, kurumlarınca her ay alınacak toplu onaylarla belirlenir. Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstahak olmadıkları sonradan tespit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir. 


"72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburi olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz."

Bu maddeye göre 2 yıla bir kademe şu halde uygulanmaktadır:

1- Maddenin atıfta bulunduğu 72. madde, "zorunlu yer değiştirme" suretiyle atanmaya tabi hususları düzenlemektedir. Belirli sürelerle belirli illerde görev yapmak zorunda olan memurlar "zorunlu yer değiştirmeye tabi" memurlardır.

2- Yer değiştirmeye tabi personelin iki yıla bir kademeden yararlanabilmesi için kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelere atanmış olması gerekmektedir.

3- İki yılın hesabında sadece fiilen çalışmak suretiyle geçirilen süreler dikkate alınır.

Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!