2018 yılı KİT yatırım ve finansman kararnamesi

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2018 yılma ait Genel Yatırım ve Finansman Programının ekli Kararda belirtildiği şekilde tespiti; Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığı)'nın 6/10/2017 tarihli ve 25744 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 11/10/2017 tarihinde ka-rarlaştırılmıştır.
Henüz yorum yazılmadı!