Cevapla

2 yıl 3 ay boyunca polis memurluğu görevi yaptıktan sonra kendi isteğimle sonucunu beklemeden polislik mesleğinden istifa ettim. Fakat tekrar mesleğe dönmek istiyorum. Polisliğe nasıl dönebilirim ya da memurluğa geçme hakkım var mı? Teşekkür ederim.
1233 gün önce Ademunlu sordu

Geçerli Cevap:
Memurluğa geri dönebilirsiniz

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE
YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ


Mesleğe Yeniden Alınmada Süre ve Atama Şartı

Madde 14 – İstifa eden veya isteği ile emekli olan personelin yeniden mesleğe alınmalarında, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 92, 93 ve 94 üncü maddeleri hükümleri uygulanır. Ancak, bu isteklerin kabulü Bakanlığın takdirine
bağlıdır.
Yukarıdaki fıkra uyarınca mesleğe alınanlar, istifa veya emeklilik suretiyle yeniden ayrılırlarsa, tekrar mesleğe kabul
edilmezler.

657;

Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları:
Madde 92 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/27 md.)
İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre
çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini
taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde
hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.
(Mülga ikinci fıkra: 29/11/1984 - KHK 243/56 md.)
657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve
gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.
Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir derece yükselmesine
esas olacak şekilde değerlendirilir.


Çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları:
Madde 97 – (Değişik: 29/11/1984 - KHK 243/17 md.)
Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;
A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,
B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl
geçmeden,
C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,
D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette,
Devlet memurluğuna alınamazlar.
1201 gün önce Site Editörü cevapladı
Cevabınız